چترود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چترود

طاهری چترودی محمد مهدی

طاهری چترودی محمد مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
شعاعی حرجندی مهدیه

شعاعی حرجندی مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گلستانی مجد الهه

گلستانی مجد الهه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
میر احمدی هوتکی فاطمه

میر احمدی هوتکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت راور

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
پور صادقی اکرم

پور صادقی اکرم

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
مومنی رق آبادی زهرا

مومنی رق آبادی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت گلباف

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عباس زاده فاطمه

عباس زاده فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
گنجه ء کویری حانیه

گنجه ء کویری حانیه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رحیم آبادی ام البنین

رحیم آبادی ام البنین

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:13:25 PM