عنبرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر عنبرآباد

خالصی امیراحمد

خالصی امیراحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عنبرآباد

7سال کانونی / 126 آزمون

انسانی
خالصی مهدی

خالصی مهدی

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

انسانی
پرماه امیرحسین

پرماه امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت جيرفت

7سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
خالصی امیر حسین

خالصی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت رودبار

7سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
تاجیک امین رضا

تاجیک امین رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
شکوهی محمد

شکوهی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عشايري کرمان

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
سالاری نگین

سالاری نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کردعسکری محدثه

کردعسکری محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
لشکری فاطمه

لشکری فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت کهنوج

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دین احمد

دین احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت ماهان

6سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
شکوهی محمد هادی

شکوهی محمد هادی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فارياب

5سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
آتش سرو محمد جواد

آتش سرو محمد جواد

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
جمالی روح الامین

جمالی روح الامین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فارياب

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
جشان بامری محمدرسول

جشان بامری محمدرسول

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
افشارمنش فاطمه

افشارمنش فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
تندور محمد طاها

تندور محمد طاها

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت کشکوئيه

5سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
خیوه رسول

خیوه رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت انار

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
دستان مهدی

دستان مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت جيرفت

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
بافکار رضا

بافکار رضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فهرج

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
آشنا محمدامین

آشنا محمدامین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فهرج

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
صادقی نسب عرفان

صادقی نسب عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت کوهبنان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
فرخی سینا

فرخی سینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رودباری ناعمه

رودباری ناعمه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شهدادنژاد امیرحسین

شهدادنژاد امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ذرنگ علی

ذرنگ علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت کهنوج

5سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کریمی مسکونی محمد

کریمی مسکونی محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
پورجمعه علی اکبر

پورجمعه علی اکبر

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عنبرآباد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حیدری فرد علی اصغر

حیدری فرد علی اصغر

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت بافت

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پریدار فاطمه

پریدار فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زین الدینی مهدی

زین الدینی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت سيرجان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرسل نژاد نرجس

مرسل نژاد نرجس

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شیخ حسینی رامین

شیخ حسینی رامین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت سيرجان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
میرشکاری رودفرق علیرضا

میرشکاری رودفرق علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت جيرفت

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمودی نیا محمدرضا

محمودی نیا محمدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عشايري کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شمس الدینی محمدرضا

شمس الدینی محمدرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت ارزوئيه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نخعی مقدم گیتی

نخعی مقدم گیتی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جهانشاهی امجزی احمدرضا

جهانشاهی امجزی احمدرضا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوزادی مهشید

نوزادی مهشید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فلاحی شاه آباد مهران

فلاحی شاه آباد مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عشايري کرمان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدی ساردوئی مهدیه

محمدی ساردوئی مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مشایخی اسفیچار زهرا

مشایخی اسفیچار زهرا

تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اقتداری فاطمه

اقتداری فاطمه

مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
هیجو زینب

هیجو زینب

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سالارکریمی فاطمه

سالارکریمی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مشایخی زاده سجاد

مشایخی زاده سجاد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت جيرفت

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خالقی طغرکان مژده

خالقی طغرکان مژده

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ملائی پای گدار محمدمهدی

ملائی پای گدار محمدمهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- ‌محل خدمت عنبرآباد

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسلامی زاخت عهدیه

اسلامی زاخت عهدیه

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خالقپور سجاد

خالقپور سجاد

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بیدشکی شایان

بیدشکی شایان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عشايري کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
علیپورمشایخی علی

علیپورمشایخی علی

علوم قران وحديث|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دیناربر فرشته

دیناربر فرشته

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دامی امیرمهدی

دامی امیرمهدی

مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
روشنی ابوطالب

روشنی ابوطالب

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورحق وردی نگین

پورحق وردی نگین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبری پور اکبر

قنبری پور اکبر

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جشاری امیرحسین

جشاری امیرحسین

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالی خالص محمدرضا

جلالی خالص محمدرضا

مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اقتداری امیرمحمد

اقتداری امیرمحمد

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسکندری سیاهکوهی یاسین

اسکندری سیاهکوهی یاسین

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادکریمی زهرا

مرادکریمی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهیکی مبین

شهیکی مبین

مديريت وبازرگاني دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سنجری محمدحسین

سنجری محمدحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عشايري کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جلالی سینا

جلالی سینا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت فارياب

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پایند محمدرضا

پایند محمدرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رفسنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کریمی آیدا

کریمی آیدا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت بم

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوابی علیرضا

نوابی علیرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فارياب- کد 46138

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دانا هانیه

دانا هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ایلاغی زاده بردسیری امیرعباس

ایلاغی زاده بردسیری امیرعباس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرزایی راینی آرش

میرزایی راینی آرش

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدیوسفی عطیه

احمدیوسفی عطیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملایی پاگدار حدیث

ملایی پاگدار حدیث

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
درودی مهدی

درودی مهدی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:40:20 AM