انار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر انار

مهدی زاده عالمه

مهدی زاده عالمه

مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
موسی زاده فائزه

موسی زاده فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
بیرمی محمدمهدی

بیرمی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
رمضانی زاده الهه

رمضانی زاده الهه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت انار

3سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
کوچک زاده علی

کوچک زاده علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
سجادی سیدعلیرضا

سجادی سیدعلیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عسکری حامد

عسکری حامد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت انار

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زینلی محمد صالح

زینلی محمد صالح

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خراسانی علی

خراسانی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فتاح نیا زینب

فتاح نیا زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت نوق

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
پورعباس سحر

پورعباس سحر

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
میرکی رضا

میرکی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فلاحی فاطمه

فلاحی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محی الدینی ابوالفضل

محی الدینی ابوالفضل

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رشیدی رنجبر ربابه

رشیدی رنجبر ربابه

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ملکی مریم

ملکی مریم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل تحصيل انار

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رسولی نیا سمیه

رسولی نیا سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت بم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اسماعیلی فاطمه

اسماعیلی فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
اعرابی علی

اعرابی علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پرواینده حسین

پرواینده حسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسنی یزدی زاده فهیمه

حسنی یزدی زاده فهیمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت انار

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
چکن ریگ فاطمه

چکن ریگ فاطمه

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زاده رحمانی محمدمهدی

زاده رحمانی محمدمهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت انار

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مجیدی زاده امیرمحمد

مجیدی زاده امیرمحمد

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدی طهرانی فاطمه

احمدی طهرانی فاطمه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلیمی فاطمه

سلیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد صادق

قاسمی نژاد صادق

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قطب الدینی مریم

قطب الدینی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالب همت هانیه

طالب همت هانیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رامشک حنانه

رامشک حنانه

نقاشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

هنر
محمد میرزایی معظمه

محمد میرزایی معظمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رییسی هانیه

رییسی هانیه

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
صابری زاده مهدیه السادات

صابری زاده مهدیه السادات

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:09:22 AM