زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرند


کاظمی زهرا

کاظمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

3سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
 حسن خانی عظیمه

حسن خانی عظیمه

حقوق|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
خسروی سارا

خسروی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فهرج

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
نخعی فائزه

نخعی فائزه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت راور

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
نخعی فاطمه

نخعی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
یوسف زاده فرزانه

یوسف زاده فرزانه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
اسمعیلی محمد صالح

اسمعیلی محمد صالح

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
محسنی زینب

محسنی زینب

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عرب نصرت ابادی نجمه

عرب نصرت ابادی نجمه

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
سلطانی حانیه

سلطانی حانیه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
محمدی سید علی

محمدی سید علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت کشکوئيه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
سعیدی عظیم

سعیدی عظیم

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سلطان زاده سهیلا

سلطان زاده سهیلا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پورشبانی زهرا

پورشبانی زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل تحصيل شهداد

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مجتهدزاده فاطمه

مجتهدزاده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رضائی سمینه

رضائی سمینه

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قائم پناه محمد

قائم پناه محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت راور

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مومنی علی

مومنی علی

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ضیاالدینی فاطمه

ضیاالدینی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مصطفوی فائزه السادات

مصطفوی فائزه السادات

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/28/2023 6:34:20 AM