زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرند


سعیدی علی

سعیدی علی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

9سال کانونی / 179 آزمون

ریاضی
نکوئی فاطمه

نکوئی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمان- محل خدمت زرند

3سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
پور محمدی فاطمه

پور محمدی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت فارياب

2سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
ابراهیمی محمد حسین

ابراهیمی محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
عرب زاده حسین

عرب زاده حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
همتی محمد حسین

همتی محمد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت زرند

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
سعیدی محمد حسین

سعیدی محمد حسین

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
کارگر امین

کارگر امین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
قلیزاده امیر رضا

قلیزاده امیر رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
عباس پور حسین

عباس پور حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
عربپور فرزانه

عربپور فرزانه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمان- محل خدمت راور

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
اسلامی امیر حسین

اسلامی امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
بیگتاشی علی

بیگتاشی علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
صادقی امیر هادی

صادقی امیر هادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
طاهری زاده عرفان

طاهری زاده عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عمرانی فاطمه سادات

عمرانی فاطمه سادات

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
برخوداری دانیال

برخوداری دانیال

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حبیبی اسماء

حبیبی اسماء

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
یزدانپناه محمد علی

یزدانپناه محمد علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
برخوداری فرزاد

برخوداری فرزاد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سلطان زاده سهیل

سلطان زاده سهیل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پاریاد الهه

پاریاد الهه

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محبی نیا حامد

محبی نیا حامد

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ایزدی محمد رضا

ایزدی محمد رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سلطانی فاطمه

سلطانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت ريگان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مصطفوی فاطمه سادات

مصطفوی فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت کوهبنان

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عربزاده مهدی

عربزاده مهدی

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظری پور زینب

نظری پور زینب

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محسنی امید

محسنی امید

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفری امیر مهدی

جعفری امیر مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
همتی مهدی

همتی مهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
منصوری حانیه

منصوری حانیه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ایزدی محمد صالح

ایزدی محمد صالح

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
یزدان پناه پویا

یزدان پناه پویا

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غنی زاده محمد امین

غنی زاده محمد امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خواجه ریحانی حسین

خواجه ریحانی حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عابدی زینب

عابدی زینب

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ایزدی ابوالفضل

ایزدی ابوالفضل

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمانی زینب

رحمانی زینب

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ضیاالدینی احمد رضا

ضیاالدینی احمد رضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت سيرجان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ضیاالدینی سعید

ضیاالدینی سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
5/28/2023 7:23:54 AM