زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرند

جعفری سید علی

جعفری سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

9سال کانونی / 196 آزمون

تجربی
سعیدی علی

سعیدی علی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

9سال کانونی / 179 آزمون

ریاضی
نکوئی فاطمه

نکوئی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
میرزایی علی اصغر

میرزایی علی اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
محمود زاده علی

محمود زاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
نخعی زهرا

نخعی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
زمانی فاطمه

زمانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
شفیعی زاده مرضیه

شفیعی زاده مرضیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
مصطفوی سیده سارا

مصطفوی سیده سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
احمدی مهدیس

احمدی مهدیس

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمان- محل خدمت زرند

3سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
اسلامی صدیقه السادات

اسلامی صدیقه السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
پور محمدی فاطمه

پور محمدی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت فارياب

2سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
علیزاده محمد هادی

علیزاده محمد هادی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
علیزاده محمد حسین

علیزاده محمد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
کاظمی زهرا

کاظمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

3سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
ابراهیمی محمد حسین

ابراهیمی محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
عرب زاده حسین

عرب زاده حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
ابراهیمی فاطمه زهرا

ابراهیمی فاطمه زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
همتی محمد حسین

همتی محمد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت زرند

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
قاسمی سعیدی محمد مهدی

قاسمی سعیدی محمد مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
 حسن خانی عظیمه

حسن خانی عظیمه

حقوق|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
سعیدی محمد حسین

سعیدی محمد حسین

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
خسروی سارا

خسروی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فهرج

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
منوچهری امیر

منوچهری امیر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کارگر امین

کارگر امین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
قلیزاده امیر رضا

قلیزاده امیر رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
عباس پور حسین

عباس پور حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
عربپور فرزانه

عربپور فرزانه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمان- محل خدمت راور

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
اسلامی امیر حسین

اسلامی امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
بیگتاشی علی

بیگتاشی علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
نخعی فائزه

نخعی فائزه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت راور

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
محسن بیگی فاطمه

محسن بیگی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نخعی فاطمه

نخعی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
یوسف زاده فرزانه

یوسف زاده فرزانه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
صادقی امیر هادی

صادقی امیر هادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
طاهری زاده عرفان

طاهری زاده عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عرب پور فاطمه

عرب پور فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عمرانی فاطمه سادات

عمرانی فاطمه سادات

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اسمعیلی محمد صالح

اسمعیلی محمد صالح

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
برخوداری دانیال

برخوداری دانیال

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
علی مومنی علی

علی مومنی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غلامی مبینا سادات

غلامی مبینا سادات

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

زبان
محسنی زینب

محسنی زینب

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عرب نصرت ابادی نجمه

عرب نصرت ابادی نجمه

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
امیری فاطمه

امیری فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فهرج

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
حبیبی اسماء

حبیبی اسماء

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
یزدانپناه محمد علی

یزدانپناه محمد علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
برخوداری فرزاد

برخوداری فرزاد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سلطانی حانیه

سلطانی حانیه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سلطان زاده سهیل

سلطان زاده سهیل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمدی سید علی

محمدی سید علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت کشکوئيه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مختاری فاطمه

مختاری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پاریاد الهه

پاریاد الهه

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سعیدی عظیم

سعیدی عظیم

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محبی نیا حامد

محبی نیا حامد

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عربپور عادل

عربپور عادل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ایزدی محمد رضا

ایزدی محمد رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پور حاتمی محمد مهدی

پور حاتمی محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلطان زاده سهیلا

سلطان زاده سهیلا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ایزدی ریحانه

ایزدی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ضیاالدینی علیرضا

ضیاالدینی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت زرند

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلطانی فاطمه

سلطانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت ريگان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قلیزاده حدیثه

قلیزاده حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت قلعه گنج

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عرب نصرت ابادی احمد رضا

عرب نصرت ابادی احمد رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملایی کوثر

ملایی کوثر

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

هنر
پورشبانی زهرا

پورشبانی زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل تحصيل شهداد

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سعیدی علی اصغر

سعیدی علی اصغر

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاضلی مریم

فاضلی مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقانی هانیه

دهقانی هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ضیائی امیر حسین

ضیائی امیر حسین

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مصطفوی فاطمه سادات

مصطفوی فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت کوهبنان

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عربزاده مهدی

عربزاده مهدی

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظری پور زینب

نظری پور زینب

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محسنی امید

محسنی امید

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفری امیر مهدی

جعفری امیر مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مجتهدزاده فاطمه

مجتهدزاده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
همتی مهدی

همتی مهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قاسمی زاده زهرا

قاسمی زاده زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خسروی اسماعیل

خسروی اسماعیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
منصوری حانیه

منصوری حانیه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدی زینب

محمدی زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ایزدی محمد صالح

ایزدی محمد صالح

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضائی سمینه

رضائی سمینه

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسینی نیا سیدمحمد امین

حسینی نیا سیدمحمد امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یزدان پناه پویا

یزدان پناه پویا

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قائم پناه محمد

قائم پناه محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت راور

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مومنی علی

مومنی علی

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غنی زاده محمد امین

غنی زاده محمد امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خواجه ریحانی حسین

خواجه ریحانی حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عابدی زینب

عابدی زینب

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ضیاالدینی فاطمه

ضیاالدینی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ایزدی ابوالفضل

ایزدی ابوالفضل

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افشار زرندی امیر مهدی

افشار زرندی امیر مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قلی زاده اعظم

قلی زاده اعظم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسلامی حدیث سادات

اسلامی حدیث سادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کاظمی حسین

کاظمی حسین

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کریمی مریم

کریمی مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمانی زینب

رحمانی زینب

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ضیاالدینی احمد رضا

ضیاالدینی احمد رضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت سيرجان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ضیاالدینی سعید

ضیاالدینی سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مصطفوی فائزه السادات

مصطفوی فائزه السادات

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:35:08 PM