جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جيرفت


سنجری بنستانی مهتاب

سنجری بنستانی مهتاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت رودبار

12سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
رودباری پردیس

رودباری پردیس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

11سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
امیرافضلی قنات دره هانیه

امیرافضلی قنات دره هانیه

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آغاز مینا

آغاز مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رضاخانی نژاد فاطمه

رضاخانی نژاد فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
اعظمی امین

اعظمی امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شاهرخی ساردو فاطمه

شاهرخی ساردو فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سهرابی خافکوئیه فاطمه

سهرابی خافکوئیه فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خوش کام محمدرضا

خوش کام محمدرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سنجری الهام

سنجری الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فرخی محمد

فرخی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رضائی ساردو امیرمهدی

رضائی ساردو امیرمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مشایخی ساردو فاطمه

مشایخی ساردو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت رودبار

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کریمی پور مسکونی علیرضا

کریمی پور مسکونی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت گلباف

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
افشاری پور فاطمه

افشاری پور فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مرادی بنی اسدی حمیدرضا

مرادی بنی اسدی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت جيرفت

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پلاشی فاطمه

پلاشی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
گنجی پور فهیم

گنجی پور فهیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سالاری پاک فاطمه

سالاری پاک فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مارزی ایدا

مارزی ایدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدی سلیمانی محمد فواد

محمدی سلیمانی محمد فواد

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدیوسفی زهرا

احمدیوسفی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت فارياب

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سعیدی نژاد گراغانی علی

سعیدی نژاد گراغانی علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
افضلی گروه محمدمهدی

افضلی گروه محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نخعی بهرامی کیمیا

نخعی بهرامی کیمیا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رئیسی نژاد محمدمهدی

رئیسی نژاد محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت عشايري کرمان

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شهدادنژاد محمدجواد

شهدادنژاد محمدجواد

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خسروی یاسین

خسروی یاسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سعیدی گراغانی محمد

سعیدی گراغانی محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
معتمد علی

معتمد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت رودبار

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سالاری فاطمه

سالاری فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
احمدی نیما

احمدی نیما

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدی نسب صالح

محمدی نسب صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمدی نمچ ارشیا

احمدی نمچ ارشیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امیری نژاد زهرا

امیری نژاد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هاشمی رضا سیده نگار

هاشمی رضا سیده نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قاسمی بحراسمان فاطمه

قاسمی بحراسمان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نجم محمدرسول

نجم محمدرسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خیرخواه ثنا

خیرخواه ثنا

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
میرزائی پورسرجاز فاطمه

میرزائی پورسرجاز فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دولت آبادی محمدصدیق

دولت آبادی محمدصدیق

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کریمی مقبلی رضا

کریمی مقبلی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت عشايري کرمان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شاهرخی آیلین

شاهرخی آیلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شهدادنژاد علیرضا

شهدادنژاد علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امیری دوماری علی

امیری دوماری علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
افشارمنش محمدمعراج

افشارمنش محمدمعراج

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سنجری نیا فاطمه

سنجری نیا فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عارفی مسکونی مهدی

عارفی مسکونی مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سلطانی روح الامین

سلطانی روح الامین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بخشی حنانه

بخشی حنانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سالاری نژاد طاها

سالاری نژاد طاها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امیرمداح شهروز

امیرمداح شهروز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جبالبارزی فاطمه زهرا

جبالبارزی فاطمه زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کرمشاهی محمدطاها

کرمشاهی محمدطاها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سالارکریمی فاطمه

سالارکریمی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حقگو هادی

حقگو هادی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدیوسفی هدی

احمدیوسفی هدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بشاورد سحر

بشاورد سحر

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باقری خانمرغزار سعید

باقری خانمرغزار سعید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
میرکهنوج امیرحسین

میرکهنوج امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صباحی گراغانی فرشید

صباحی گراغانی فرشید

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مقبلی هنزایی فاطمه

مقبلی هنزایی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نصری مهاجری نیکتا

نصری مهاجری نیکتا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاهرخی نرجس

شاهرخی نرجس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
لرستانی رضا

لرستانی رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افشارمنش دانیال

افشارمنش دانیال

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خالصی محمد

خالصی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سنجری محمدرضا

سنجری محمدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رجائی مهدی

رجائی مهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاریابی مهدیه

فاریابی مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مقبلی نسب محمدمهدی

مقبلی نسب محمدمهدی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضاخانی نژاد حسین

رضاخانی نژاد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مقبلی قرائی الهه

مقبلی قرائی الهه

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلیلی پور مهدیه

جلیلی پور مهدیه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
الپلوساردو علیرضا

الپلوساردو علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قصاب سجاد

قصاب سجاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قرشی سیده فاطمه

قرشی سیده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افشاری پور ابوالفضل

افشاری پور ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شبرنگ زاده فاطمه

شبرنگ زاده فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمی پور سینا

رستمی پور سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برخوری کیمیا

برخوری کیمیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خوشکام آتنا

خوشکام آتنا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفا فاطمه

صفا فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افتخاری امیر مهدی

افتخاری امیر مهدی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بیدشکی منصوره

بیدشکی منصوره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن ابادی پرنیا

حسن ابادی پرنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لورگی پور محمدجواد

لورگی پور محمدجواد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علی توکلی کهنوج فاطمه

علی توکلی کهنوج فاطمه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ارجمند آیلین

ارجمند آیلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/1/2023 6:17:25 PM
Menu