سيرجان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سيرجان

حافظی پیمان

حافظی پیمان

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

8سال کانونی / 161 آزمون

ریاضی
افاضاتی آرشام

افاضاتی آرشام

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

9سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
فیروزآبادی مهدی

فیروزآبادی مهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

7سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
شیبانی تذرجی امیر محمد

شیبانی تذرجی امیر محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

8سال کانونی / 150 آزمون

ریاضی
بنی اسدآزادی ستایش

بنی اسدآزادی ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
پرواز ابوالفضل

پرواز ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

7سال کانونی / 145 آزمون

ریاضی
اسدی پسوجانی فائزه

اسدی پسوجانی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
شول ابوالفضل

شول ابوالفضل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

7سال کانونی / 139 آزمون

ریاضی
مظفرپورسیاهکوهی مهدیه

مظفرپورسیاهکوهی مهدیه

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

7سال کانونی / 136 آزمون

انسانی
هنری فاطمه

هنری فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
محمودآبادی حجت

محمودآبادی حجت

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
حیدری جامع بزرگی مرضیه

حیدری جامع بزرگی مرضیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
هنری زهرا

هنری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
بادیه نشین فاطمه

بادیه نشین فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
مجیدی پاریزی مرضیه

مجیدی پاریزی مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
رضوانی پور سجاد

رضوانی پور سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
صادقی گوغری فاطمه

صادقی گوغری فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

8سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
جعفریان مریم السادات

جعفریان مریم السادات

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
محمددینی سارا

محمددینی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
حاج ابراهیمی مینا

حاج ابراهیمی مینا

مردم شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

انسانی
هاشمی پور افشار نرجس

هاشمی پور افشار نرجس

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
محیاپورلری میلاد

محیاپورلری میلاد

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
اسدی زیدآبادی هانیه

اسدی زیدآبادی هانیه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
محمودآبادی الهه

محمودآبادی الهه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
باسفهرجانی محبوبه

باسفهرجانی محبوبه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
خوروش یگانه

خوروش یگانه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
صادقی آنیتا

صادقی آنیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
حافظی قهستانی لیلا

حافظی قهستانی لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
کوچکی فاطمه

کوچکی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
خراسانی نیا زهرا

خراسانی نیا زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
معتمدی آرش

معتمدی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
زیدآبادی نژاد سارا

زیدآبادی نژاد سارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
عبدالهی علی

عبدالهی علی

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
اسدی نیا طناز

اسدی نیا طناز

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل تحصيل سيرجان

6سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
صفری رنجبر کامران

صفری رنجبر کامران

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
حسینی راضیه السادات

حسینی راضیه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رضوانی پور آسیه

رضوانی پور آسیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خواجه رشیدی پوریا

خواجه رشیدی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حاج ابراهیمی امیرحسین

حاج ابراهیمی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نکونام رقیه

نکونام رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت سيرجان

3سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
داداللهی ساراب ایلیا

داداللهی ساراب ایلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نادری ده قطب الدینی حسین

نادری ده قطب الدینی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آئین محمدمهدی

آئین محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
گوئینی نژاد امیررضا

گوئینی نژاد امیررضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
صالحی رویا

صالحی رویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | شبانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
بهرام بیگی بنیامین

بهرام بیگی بنیامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
هاشمی مدنی نسترن سادات

هاشمی مدنی نسترن سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بارانی مائده

بارانی مائده

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت جيرفت

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
علیداد پاریزی راضیه

علیداد پاریزی راضیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صادقی گوغری علی

صادقی گوغری علی

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
پرواره حدیث

پرواره حدیث

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
تانوردی امیررضا

تانوردی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
تاج آبادی پور حسین

تاج آبادی پور حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جعفرآقائی غزل

جعفرآقائی غزل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از زن

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صفی پور فاطمه

صفی پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

2سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
آب سالان کاوه

آب سالان کاوه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اسماعیلی نژاد ملیکا

اسماعیلی نژاد ملیکا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حاج محمدی شایان

حاج محمدی شایان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
صبوری علی

صبوری علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسینی افشار محمد

حسینی افشار محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
امیری نسب هلیا

امیری نسب هلیا

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
محمودآبادی نگین

محمودآبادی نگین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمودآبادی ریحانه

محمودآبادی ریحانه

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
صفا امیرطاها

صفا امیرطاها

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
محمودآبادی محسن

محمودآبادی محسن

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صادقی گوغری محمد

صادقی گوغری محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
تاج آبادی پور یعقوب

تاج آبادی پور یعقوب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شیپوری امیرمهدی

شیپوری امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ایران نژاد کیمیا

ایران نژاد کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
آزادیخواه مبینا

آزادیخواه مبینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد رائینی محمدامین

قاسمی نژاد رائینی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بیگلری فاطمه

بیگلری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مرادپور نادیا

مرادپور نادیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رفیعپور امیرحسین

رفیعپور امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
قاسمی نژاد رائینی محمدامین

قاسمی نژاد رائینی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علوی زاده سیدمحمدجلیل

علوی زاده سیدمحمدجلیل

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
نورمندی پور آیدا

نورمندی پور آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غضنفرپور علیرضا

غضنفرپور علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
خاکسارپور شاهین

خاکسارپور شاهین

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
پورشهسواری راضیه

پورشهسواری راضیه

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
عزتی مقدم امیرحسین

عزتی مقدم امیرحسین

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
نژادخراسانی فرزانه

نژادخراسانی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت سيرجان

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
خدا دادی پور فاطمه

خدا دادی پور فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
حسینی نرگس السادات

حسینی نرگس السادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نورمندی پور محمد

نورمندی پور محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
حمیداوی حسین

حمیداوی حسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فاتحی آرین

فاتحی آرین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
عباسلو آیناز

عباسلو آیناز

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
حاج ابراهیمی کیمیا

حاج ابراهیمی کیمیا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شهسواری گوغری علی

شهسواری گوغری علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسفندیارپور مهدی

اسفندیارپور مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پورشاه نظری کیمیا

پورشاه نظری کیمیا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قائینی فاطمه

قائینی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بهرنگ صبا

بهرنگ صبا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
یاراحمدی قرائی رضا

یاراحمدی قرائی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زینلی پاریزی فاطمه

زینلی پاریزی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احمدی زاده راینی فاطمه

احمدی زاده راینی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
امیری فاطمه

امیری فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
افرا فاطمه

افرا فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عشايري کرمان

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
یاراحمدی محمدمهدی

یاراحمدی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ملک پورافشار مبینا

ملک پورافشار مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شیبانی تذرجی محمدامین

شیبانی تذرجی محمدامین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آذرفر رقیه

آذرفر رقیه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
زیدآبادی نژاد فاطمه

زیدآبادی نژاد فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
قلندر صدرا

قلندر صدرا

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
روح الامینی حلیا

روح الامینی حلیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جهانشاهی محبوبه

جهانشاهی محبوبه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کرم پور سعادت آبادی فاطمه

کرم پور سعادت آبادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
منتظری محمودی غزل

منتظری محمودی غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مصطفی نژاد سارا

مصطفی نژاد سارا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
وحیدیان علیرضا

وحیدیان علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضوی نسب زهرا

رضوی نسب زهرا

حسابداري|دانشگاه اصفهان | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
شریف آبادی عارف

شریف آبادی عارف

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بمانادی رقیه

بمانادی رقیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پورفریدونی فاطمه

پورفریدونی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بازدار فاطمه

بازدار فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
صالحی زیدآبادی غزل

صالحی زیدآبادی غزل

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
مداحی محمد

مداحی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ایران نژادپاریزی فاطمه

ایران نژادپاریزی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت سيرجان

3سال کانونی / 42 آزمون

زبان
پورخراسانی محمدفاضل

پورخراسانی محمدفاضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صفی پور محمدمعین

صفی پور محمدمعین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عظیم نژاد فاطمه

عظیم نژاد فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دستوری محمدحسین

دستوری محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادی مبینا

مرادی مبینا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شهابی نیما

شهابی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسکندری نسب کوثر

اسکندری نسب کوثر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حلوایی پور فرناز

حلوایی پور فرناز

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پورامینائی محمدرضا

پورامینائی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خدادادی محمد هادی

خدادادی محمد هادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
علی پورلری امیررضا

علی پورلری امیررضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلیمان نژاد میلاد

سلیمان نژاد میلاد

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
روح الامینی محمدیاسین

روح الامینی محمدیاسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهدویان سیدامیرهادی

مهدویان سیدامیرهادی

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بیگلری پویا

بیگلری پویا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رنجبرتوتوئی فائزه

رنجبرتوتوئی فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پرواسی ستایش

پرواسی ستایش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نظری محمدسینا

نظری محمدسینا

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
کامیاب طاها حسین

کامیاب طاها حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ذاکرزاده فربد

ذاکرزاده فربد

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بیاتی نژاد ساقی

بیاتی نژاد ساقی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بسوریه سوگند

بسوریه سوگند

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رضائی زاده ملیکا

رضائی زاده ملیکا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خواجوئی سمیرا

خواجوئی سمیرا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی نژاد مصطفی

محمدی نژاد مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عرب قهستانی علی

عرب قهستانی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گرگینی زهرا

گرگینی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سالاری نجمه

سالاری نجمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نجمی نژاد وهاب

نجمی نژاد وهاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت سيرجان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پورامینائی محمدحسین

پورامینائی محمدحسین

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زیدابادی نژاد فاطمه

زیدابادی نژاد فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بازدار علی

بازدار علی

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمودآبادی حمیده

محمودآبادی حمیده

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

هنر
نجف آبادی پور فاطمه

نجف آبادی پور فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خواجه رشیدی ارشاد

خواجه رشیدی ارشاد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدامینی زیدآبادی کیوان

محمدامینی زیدآبادی کیوان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عسکری آیدا

عسکری آیدا

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بلوردی علی

بلوردی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه-

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
افلاطونی امیرمهدی

افلاطونی امیرمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صفی نژاد زهرا

صفی نژاد زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گلزاری فاطمه

گلزاری فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ملک پورافشار ریحانه

ملک پورافشار ریحانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت سيرجان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رجائی معصومه

رجائی معصومه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
غفاری زیدآبادی محمد عرفان

غفاری زیدآبادی محمد عرفان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
هاشمی راد سیدعلی

هاشمی راد سیدعلی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کاظمی ارشلو خاطره

کاظمی ارشلو خاطره

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی نژاد ساناز

محمدی نژاد ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رفسنجان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ارزه گر هانیه

ارزه گر هانیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خراسانی فاطمه

خراسانی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسفندیارپور امیرحسین

اسفندیارپور امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسمی نژاد رائینی یزدان

قاسمی نژاد رائینی یزدان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بیگلری مهرشاد

بیگلری مهرشاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پورمهدی آبادی یگانه

پورمهدی آبادی یگانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجف آبادی پور محمد

نجف آبادی پور محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سعیدی نژاد فرهاد

سعیدی نژاد فرهاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آزادی پور قهستانی فاطمه

آزادی پور قهستانی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسینی پاریزی فاطمه

حسینی پاریزی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حیدرپور امیررضا

حیدرپور امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضوی نسب یاسمن السادات

رضوی نسب یاسمن السادات

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
کوچکعلی پور رنجبر فاطمه

کوچکعلی پور رنجبر فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نقوی علیرضا

نقوی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بیگلری نیا نرگس

بیگلری نیا نرگس

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودآبادی سهیل

محمودآبادی سهیل

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زیدآبادی نژاد رضا

زیدآبادی نژاد رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ستوده نیا کرانی ریحانه

ستوده نیا کرانی ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
علی پور چاهخونی بهاره

علی پور چاهخونی بهاره

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توسلی مبینا

توسلی مبینا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
محمودآبادی محمدمهدی

محمودآبادی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ستوده نیا کرانی علی اصغر

ستوده نیا کرانی علی اصغر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فتحی پور چناری مصطفی

فتحی پور چناری مصطفی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسلامی فرد ماهان

اسلامی فرد ماهان

مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قاسم نژادافشار اشکان

قاسم نژادافشار اشکان

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کیان فر غزال

کیان فر غزال

فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نجمی نژاد حدیث

نجمی نژاد حدیث

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ارجمند قهستانی امیرحسین

ارجمند قهستانی امیرحسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دعاگوئی نگین

دعاگوئی نگین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سیوندی کهن میان مینا

سیوندی کهن میان مینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهیلی حسین

سهیلی حسین

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
شاهمرادی پورگسمونی اسماء

شاهمرادی پورگسمونی اسماء

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت سيرجان

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
محیاپور لری مازیار

محیاپور لری مازیار

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهمنجه حمیده

بهمنجه حمیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خواجو نژاد محمدیاسین

خواجو نژاد محمدیاسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدادادی لری ریحانه

خدادادی لری ریحانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ایران نژاد پاریزی فاطمه السادات

ایران نژاد پاریزی فاطمه السادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاهری زارعی یاسمن

طاهری زارعی یاسمن

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نیکویان نگین

نیکویان نگین

مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خواجوئی نژاد محدثه

خواجوئی نژاد محدثه

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پور امینائی محمدجواد

پور امینائی محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غضنفرپور صالحه

غضنفرپور صالحه

حقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رنجبر توتوئی محمدیاسین

رنجبر توتوئی محمدیاسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاج قنبری امیرعباس

حاج قنبری امیرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدی آیدا

اسدی آیدا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شهابی نژاد رابری رضا

شهابی نژاد رابری رضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قنبری امیرسعید

قنبری امیرسعید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نژاد منساری مهراد

نژاد منساری مهراد

نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
مرادی کر علی

مرادی کر علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ایران نژاد پاریزی محمد

ایران نژاد پاریزی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بارانی فخرآبادی مهلا

بارانی فخرآبادی مهلا

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ترابی نیا سیدمصطفی

ترابی نیا سیدمصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بحرانی محمدفاضل

بحرانی محمدفاضل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مشایخی شیرین

مشایخی شیرین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودآبادی آیناز

محمودآبادی آیناز

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
میرشاهی مبینا

میرشاهی مبینا

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شمشیری محمدعلی

شمشیری محمدعلی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهسواری اشکان

شهسواری اشکان

علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
باباخانی نژاد علیرضا

باباخانی نژاد علیرضا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سعیدی نیا محمدصادق

سعیدی نیا محمدصادق

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
علی بیگی نژاد محمدجواد

علی بیگی نژاد محمدجواد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صفی جهانشاهی درنا

صفی جهانشاهی درنا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
اسدی زیدآبادی زینب

اسدی زیدآبادی زینب

مردم شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:28:06 PM