كرمان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كرمان

حسینی پور فاطمه السادات

حسینی پور فاطمه السادات

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

7سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
معصوم پور عسکری ابوالفضل

معصوم پور عسکری ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
شمسی سارا

شمسی سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
معصوم پور عسکری زهره

معصوم پور عسکری زهره

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
سنجری سحر

سنجری سحر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
مومنی ندیکی حدیثه

مومنی ندیکی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت راين

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
صالحی محمدمهدی

صالحی محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
صدیقی محمد

صدیقی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
انجم شعاع علیرضا

انجم شعاع علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
زارع محمدسبحان

زارع محمدسبحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
ناظری راد آریا مینا

ناظری راد آریا مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حاجی علیزاده عارفه

حاجی علیزاده عارفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
پسندی امیرحسین

پسندی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
شمس الدینی لری محمدصالح

شمس الدینی لری محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
ارفند علیرضا

ارفند علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اشرف زاده محمدامین

اشرف زاده محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
دامغانی یاسمن

دامغانی یاسمن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
امین زاده آرشام

امین زاده آرشام

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
محسن بیگی فاضل

محسن بیگی فاضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
اشرف گنجوئی فاطمه

اشرف گنجوئی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عسکری اسماعیل آبادی امیرمهدی

عسکری اسماعیل آبادی امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رجائی نژاد سارا

رجائی نژاد سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اکبری مقدم فاطمه

اکبری مقدم فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زرین صدف فرزاد

زرین صدف فرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پور زنگی آبادی عباس

پور زنگی آبادی عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
چنگیزی عرفان

چنگیزی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
صادقی پور هستی

صادقی پور هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سالاری محمد

سالاری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
علم خانی علی

علم خانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد محمدمهدی

سلطانی نژاد محمدمهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

9سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
محمد جعفری کیانا

محمد جعفری کیانا

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدپور فاطمه

احمدپور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محمودی یاسین

محمودی یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ترابیان زهرا

ترابیان زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عبادی راد علی

عبادی راد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ناصری امیرحسین

ناصری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
لبیبی سیاوش

لبیبی سیاوش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
هاشمی عارفه

هاشمی عارفه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمودی صالح آباد محمدسام

محمودی صالح آباد محمدسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
علیرضائی آیدا

علیرضائی آیدا

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شهنازی کوهبنانی علیرضا

شهنازی کوهبنانی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
افتخاری حجت

افتخاری حجت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اردانه زهرا

اردانه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت قلعه گنج

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شاهی پیرجل مهرداد

شاهی پیرجل مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جمعه نژاد بهجردی زهرا

جمعه نژاد بهجردی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سعادت فاطمه

سعادت فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
میرمحمودی دولت ابادی زهرا

میرمحمودی دولت ابادی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
برخوری مهنی فواد

برخوری مهنی فواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
میرنجفی زاده سیدبهزاد

میرنجفی زاده سیدبهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ابراهیمی ساناز

ابراهیمی ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
لطفعلی پور زرندی ملیکا

لطفعلی پور زرندی ملیکا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نگارستانی محمد امین

نگارستانی محمد امین

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
استبرق نیا بابکی رضا

استبرق نیا بابکی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شجاعی حنانه

شجاعی حنانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهدوی سید مهدی

مهدوی سید مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اسماعیلی پریسا

اسماعیلی پریسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بلوچ جوپاری عاطفه

بلوچ جوپاری عاطفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رضائی نسب مهرناز

رضائی نسب مهرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شکوهی قره سعدلو محمد شهاب

شکوهی قره سعدلو محمد شهاب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کریمی نمچ فاطمه

کریمی نمچ فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت عشايري کرمان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
باقریان قطبی ساینا

باقریان قطبی ساینا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسینی گوکی سیدطاها

حسینی گوکی سیدطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شمس الدینی فاطمه

شمس الدینی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نژاد مقبلی قرائی رضا

نژاد مقبلی قرائی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رضائی مائده

رضائی مائده

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
چاهخوئی نژادرفسنجان امیر

چاهخوئی نژادرفسنجان امیر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
لبیبی ملیکا

لبیبی ملیکا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مومنی فاطمه

مومنی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت چترود

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خواجه حسنی آرمان

خواجه حسنی آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حمیدپوربدوئی زهرا

حمیدپوربدوئی زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عباسی نژاد امیر حسین

عباسی نژاد امیر حسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
انصاری نسب کهنوج امیرحسین

انصاری نسب کهنوج امیرحسین

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جاویدی شروین

جاویدی شروین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نوروزی محمدحسین

نوروزی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شکوری محمدایمان

شکوری محمدایمان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
هوشمندی محمد صالح

هوشمندی محمد صالح

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
طاهرآبادی زهرا

طاهرآبادی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت ريگان

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رمضانی اندوهجردی الناز

رمضانی اندوهجردی الناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بنائی مهشید

بنائی مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آقاملائی محمد جواد

آقاملائی محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
امینی زاده آریانا

امینی زاده آریانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کامگار کروکی محمد

کامگار کروکی محمد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت شهربابک

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسنخانی فرد ابوالفضل

حسنخانی فرد ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سیدمومن فاطمه السادات

سیدمومن فاطمه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
افضلی گروهی نژاد محمدجواد

افضلی گروهی نژاد محمدجواد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت سيرجان

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سلیمانی خاردان نگین

سلیمانی خاردان نگین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدی فرهنگی ریحانه

محمدی فرهنگی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صیدنژاد نگین

صیدنژاد نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غیاث الدینی راینی معصومه

غیاث الدینی راینی معصومه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شاه حسینی مینا

شاه حسینی مینا

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گوهری نژاد کیمیا

گوهری نژاد کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امیری نوید

امیری نوید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
غضنفرپور امیررضا

غضنفرپور امیررضا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کریم زاده امیرحسین

کریم زاده امیرحسین

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بهرامی سپهر

بهرامی سپهر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدی کیمیا

محمدی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
منتظری ریحانه

منتظری ریحانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حکمت فر امیررضا

حکمت فر امیررضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
یزدان پناه راوری حوریا

یزدان پناه راوری حوریا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شاه محمدپورعسکری فاطمه

شاه محمدپورعسکری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قنبرپور نیوشا

قنبرپور نیوشا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اشرف گنجوئی ملیکا

اشرف گنجوئی ملیکا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خوسفی بیرجندی یاسمین

خوسفی بیرجندی یاسمین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
لولوئی شیرین

لولوئی شیرین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
یزدان پناه راوری پریا

یزدان پناه راوری پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاج محمدی حرجندی امیرحسین

حاج محمدی حرجندی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مظفری فریبا

مظفری فریبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
میرشکاری ملیکا

میرشکاری ملیکا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عبدلی نژاد گروهی نغمه

عبدلی نژاد گروهی نغمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سالاری فائزه

سالاری فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عسکری سغین رقیه

عسکری سغین رقیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شکوه سلجوقی عارف

شکوه سلجوقی عارف

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
متقی پیشه امیرحسین

متقی پیشه امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رشیدی فاطمه

رشیدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خالقی مهدی

خالقی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مرسی آیدا

مرسی آیدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
افضلی ننیز کامیاب

افضلی ننیز کامیاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مصطفوی سیدمحمدحسن

مصطفوی سیدمحمدحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فردوسی پارسا

فردوسی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صالح نیا فاطمه

صالح نیا فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد مهسا

سلطانی نژاد مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالح غزل

صالح غزل

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کمالی امیرحسین

کمالی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شیخ عبدالسلامی محمدشهریار

شیخ عبدالسلامی محمدشهریار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اکسوان سحر

اکسوان سحر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمودی مقدم محمدعلی

محمودی مقدم محمدعلی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غضنفری گوغری هستی

غضنفری گوغری هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
داداشی امیرمهدی

داداشی امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
برهانی سارا

برهانی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد غزل

سلطانی نژاد غزل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زحمت کش رباطی فاطمه زهرا

زحمت کش رباطی فاطمه زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کاربخش راوری فاطمه

کاربخش راوری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سیدی مرغکی سحر

سیدی مرغکی سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
وکیل زاده انارکی علی

وکیل زاده انارکی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جعفری فرسنگی عباس

جعفری فرسنگی عباس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قاسم شیراری ساجده

قاسم شیراری ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت ماهان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسینی طیب سیدامیرحسام

حسینی طیب سیدامیرحسام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قرائی خضری محمد حسین

قرائی خضری محمد حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غنی پورگورکی آتنا

غنی پورگورکی آتنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ثمره موسوی سیدعلی

ثمره موسوی سیدعلی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کاظم زاده امیرعلی

کاظم زاده امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خواجه زاده فاطمه

خواجه زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
درآینده فاطمه

درآینده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حاجی پور فرسنگی محمد

حاجی پور فرسنگی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
توکلی محمدحسین

توکلی محمدحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عبدلی زاده آلاء

عبدلی زاده آلاء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابراهیمی نسترن

ابراهیمی نسترن

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فقیهی زرندی محمدمهدی

فقیهی زرندی محمدمهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حمیدی راوری فاطمه

حمیدی راوری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رجائی نژاد مهلا

رجائی نژاد مهلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نعمتی زهرا

نعمتی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خاندانی تاج آبادی حسن

خاندانی تاج آبادی حسن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدی تنگانی آیناز

احمدی تنگانی آیناز

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدلی نژاد سجاد

عبدلی نژاد سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی سیدایلیا

حسینی سیدایلیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هاشم پور ساناز

هاشم پور ساناز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تاج الدینی محمدامیر

تاج الدینی محمدامیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
میرزائی کیانا

میرزائی کیانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ایرانمنش علیرضا

ایرانمنش علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ملک پورحیدری اشکان

ملک پورحیدری اشکان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کاظمی شاهین

کاظمی شاهین

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هاشمی دزفولی سیدآرمان

هاشمی دزفولی سیدآرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدی برهان آبادی شبنم

احمدی برهان آبادی شبنم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن زاده راوری ابوالفضل

حسن زاده راوری ابوالفضل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نصیری بزنجانی زهرا

نصیری بزنجانی زهرا

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
توکلی نژاد محمدمتین

توکلی نژاد محمدمتین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
وحدانی روژینا

وحدانی روژینا

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پاکارزاده راینی کوثر

پاکارزاده راینی کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خالقی قناتغستانی فائزه

خالقی قناتغستانی فائزه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
انجم شعاع یگانه

انجم شعاع یگانه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | شهريه پرداز

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهادر پردیس

بهادر پردیس

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سنجری نژاد دنیا

سنجری نژاد دنیا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کاظمی کیارش

کاظمی کیارش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابراهیمی فر حسین

ابراهیمی فر حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حیدری ستایش

حیدری ستایش

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت رفسنجان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رنجبر ساناز

رنجبر ساناز

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسمی ابراهیم آبادی مینو

قاسمی ابراهیم آبادی مینو

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حقانیت حانیه

حقانیت حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بختیاری اسفندقه کسری

بختیاری اسفندقه کسری

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بابائی فیروزآبادی محمدهادی

بابائی فیروزآبادی محمدهادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پورده شیخی ندا

پورده شیخی ندا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاج غنی لیلا

حاج غنی لیلا

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امیری مقدم فاطمه

امیری مقدم فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جهانشاهی جواران رضا

جهانشاهی جواران رضا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پویا محمدصالح

پویا محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یوسف زاده نیلوفر

یوسف زاده نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محرابی کامیار

محرابی کامیار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح زاده خنامان مهشید

فلاح زاده خنامان مهشید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شهابی غزل

شهابی غزل

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بنی اسدی لیلی

بنی اسدی لیلی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسامی صبا

حسامی صبا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آقارضائی گوغری فاطمه

آقارضائی گوغری فاطمه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسن شاهی مغیث آبادی سارا

حسن شاهی مغیث آبادی سارا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اکبرزاده نگاری نگین

اکبرزاده نگاری نگین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فیروزی امین رضا

فیروزی امین رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاهر ریحانه

طاهر ریحانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پوررضاقلی پریسا

پوررضاقلی پریسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اخلاص پور آرین

اخلاص پور آرین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مصطفی پور مبینا

مصطفی پور مبینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سدیر ساینا

سدیر ساینا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نادری پور سارا

نادری پور سارا

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آب شناس مریم

آب شناس مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقانی آیدا

دهقانی آیدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد محمدامین

سلطانی نژاد محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت چترود

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقانی قناتغستانی ملیحه

دهقانی قناتغستانی ملیحه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شادمان یاسین

شادمان یاسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قهرمان زینب

قهرمان زینب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشمی نژاد علی

هاشمی نژاد علی

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهابی ثنا

شهابی ثنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت راور

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورموسی فاطمه

پورموسی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهمرده زهرا

دهمرده زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گل سرخی نگین سادات

گل سرخی نگین سادات

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خدایاری کمسرخ امیررضا

خدایاری کمسرخ امیررضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدابراهیم زاده رقیه

محمدابراهیم زاده رقیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوی پور بردسیری حسین

موسوی پور بردسیری حسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کیوان ابراهیمی فضل الله

کیوان ابراهیمی فضل الله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوری پور ماهونک مهلا

نوری پور ماهونک مهلا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ساعتی اسماء

ساعتی اسماء

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی رمضان زاده روژان

موسوی رمضان زاده روژان

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افراخته امیرحسین

افراخته امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صادقی پورگوغری پارسا

صادقی پورگوغری پارسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقری چاروک زینب

باقری چاروک زینب

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شجاعی باغینی فاطمه

شجاعی باغینی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رکن آبادی سارا

رکن آبادی سارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حبیبی ماهانی فاطمه

حبیبی ماهانی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدی شهرزاد

احمدی شهرزاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عرب پور زینب

عرب پور زینب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عالی ماندانا

عالی ماندانا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پدیدار یگانه

پدیدار یگانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادزاده مائده

مرادزاده مائده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوی بافتحی مهرسا

موسوی بافتحی مهرسا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امیری هنزائی هادی

امیری هنزائی هادی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آزاد فاطمه السادات

آزاد فاطمه السادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تیکدری نژاد زینب

تیکدری نژاد زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میرتیموری محدثه

میرتیموری محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موحدی فاطمه

موحدی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جلالی هیوا

جلالی هیوا

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصیری لاری بنفشه

نصیری لاری بنفشه

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفری هما

جعفری هما

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
معین الدینی مبینا

معین الدینی مبینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قطبی زاده یسنا

قطبی زاده یسنا

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عرب نژاد مهدیه

عرب نژاد مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شعبانی پور ده یعقوبی نجمه

شعبانی پور ده یعقوبی نجمه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
الهامیان بهار

الهامیان بهار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدحسنی وانیا

محمدحسنی وانیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
درویش مقدم فهیمه

درویش مقدم فهیمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شفیعی بافتی آیدا

شفیعی بافتی آیدا

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شرفی فاطمه

شرفی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سنجری پور بیتا

سنجری پور بیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسی مانا

عباسی مانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدالعلی پور زهرا

عبدالعلی پور زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طهماسبی ارشلو سارا

طهماسبی ارشلو سارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحمت اله ئی فاطمه

رحمت اله ئی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جهانشاهی محمدمهدی

جهانشاهی محمدمهدی

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدی زاده حدیث

مهدی زاده حدیث

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جهانشاه پور فاطمه

جهانشاه پور فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدی آرزو

محمدی آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سیدی آیدا

سیدی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورصفری پارسا

پورصفری پارسا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شمس الدینی لری محمد

شمس الدینی لری محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فکری صفری زاده سارا

فکری صفری زاده سارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عرفانی حسنا

عرفانی حسنا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پرتابیان محمدمهدی

پرتابیان محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سنجری پور امیرسالار

سنجری پور امیرسالار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خالوئی زهرا

خالوئی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
میرزایی محمد مهدی

میرزایی محمد مهدی

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاج ملک آیلین

حاج ملک آیلین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاضی زاده احسائی محمد

قاضی زاده احسائی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اکرمیان سیده زهرا

اکرمیان سیده زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیرماهانی نرگس

امیرماهانی نرگس

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهریارپناه مهتا

شهریارپناه مهتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامی فرشته

بهرامی فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اشرف گنجویی مرضیه

اشرف گنجویی مرضیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صدرجونوش انوشه

صدرجونوش انوشه

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خواجوئی مدیمی هدیه

خواجوئی مدیمی هدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علی بیگی ماهانی زهرا

علی بیگی ماهانی زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سیدی مرغکی یسنا

سیدی مرغکی یسنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خالوئی فاطمه

خالوئی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاتمی عرفان

حاتمی عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمتیان کیان

رحمتیان کیان

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرتضی زاده ریحانه

مرتضی زاده ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی نسب هیوا

حسینی نسب هیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عسکری نژاد عباس

عسکری نژاد عباس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هژبری ماهانی رومینا

هژبری ماهانی رومینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زینلی تیدری مهدیه

زینلی تیدری مهدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رشن ملینا

رشن ملینا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سیدی آرام

سیدی آرام

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی مبینا

محمدی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضانی مظفرآبادی فاطمه

رمضانی مظفرآبادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وثوق آیدا

وثوق آیدا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امیرطاهری محبوبه

امیرطاهری محبوبه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امیرطاهری عاطفه

امیرطاهری عاطفه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معصومی اناری کیانا

معصومی اناری کیانا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجی زاده آناهیتا

حاجی زاده آناهیتا

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ایراندوست سبحان

ایراندوست سبحان

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقی یزدان

صادقی یزدان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سیریزی نژاد زینب

سیریزی نژاد زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
راسخی آنوشا

راسخی آنوشا

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرامرزی رومینا

فرامرزی رومینا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رشیدی زاده کرمانی علی

رشیدی زاده کرمانی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پوراحمدی ستاره

پوراحمدی ستاره

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زنگی آبادی زاده معصومه

زنگی آبادی زاده معصومه

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بزرگ فرزانه

بزرگ فرزانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرتضوی راوری سیدمحمد

مرتضوی راوری سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سیدحیدری سیدکیان

سیدحیدری سیدکیان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
میراحمدی چناروئیه محسن

میراحمدی چناروئیه محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباس پور بهراد

عباس پور بهراد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فتح زاده علی

فتح زاده علی

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هلیرودی فاطمه

هلیرودی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهیدی زندی فاطمه

شهیدی زندی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پورغریب شاهی شهربابک امیرحسین

پورغریب شاهی شهربابک امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حاج محمدی آرمیتا

حاج محمدی آرمیتا

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:21:11 AM