ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ملارد


نریمانی علیرضا

نریمانی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت پرديس-پذيرش مرد

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
محمدی ارهانی معصومه

محمدی ارهانی معصومه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت شهرقدس

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
شعبانی قلعه ولی زهرا

شعبانی قلعه ولی زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
نادری فائزه

نادری فائزه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
6/9/2023 1:02:54 AM
Menu