ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ملارد


عدالت خواه مبینا

عدالت خواه مبینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
فتحی سحر

فتحی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پرديس

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
بهروزی عرفان

بهروزی عرفان

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
نیک نام سیده سیما

نیک نام سیده سیما

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
محمدی سانیانی فاطمه

محمدی سانیانی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
پورصحنه شیوا

پورصحنه شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مناف زادگان علیرضا

مناف زادگان علیرضا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حامیان فرد رومینا

حامیان فرد رومینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عباسی یونس

عباسی یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرقدس

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عظیمی کنده نسیم

عظیمی کنده نسیم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نصیری رعنا

نصیری رعنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت اسلامشهر

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
آذری مایوان سحر

آذری مایوان سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شاهسون عسل

شاهسون عسل

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صحرائی آرش

صحرائی آرش

حقوق|دانشگاه عدالت /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اکبری اقدم اوردکلو مهدی

اکبری اقدم اوردکلو مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ساکی اسما

ساکی اسما

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
واحدی فاطمه زهرا

واحدی فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت کهريزک

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نجاتی رقیه

نجاتی رقیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرقدس

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طلعتی همت حانیه

طلعتی همت حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زحمتکش فرد سیده صبا

زحمتکش فرد سیده صبا

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جاهدزیوه زهرا

جاهدزیوه زهرا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هدایت دیمان نسترن

هدایت دیمان نسترن

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
میرزائی نگین

میرزائی نگین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتحی ریحانه

فتحی ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
داوودی دانا محمد

داوودی دانا محمد

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
5/31/2023 3:44:15 AM
Menu