ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ملارد


خان احمدی دوگاهه مهرداد

خان احمدی دوگاهه مهرداد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
علی عمویی لاکه مهدی

علی عمویی لاکه مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
رمضانی عرفان

رمضانی عرفان

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سلگی نوید

سلگی نوید

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شکری اشکذری رضا

شکری اشکذری رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
بیچرانلوئی حسن پوریا

بیچرانلوئی حسن پوریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
راسخ محمد

راسخ محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پیمائی سنجدک پارسا

پیمائی سنجدک پارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عظیمیان مهشید

عظیمیان مهشید

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صفری مهدی

صفری مهدی

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسدی طاها

اسدی طاها

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دیزنابی محمدرضا

دیزنابی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قنبری نصرآبادی کیارش

قنبری نصرآبادی کیارش

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
کاملی امیرمحمد

کاملی امیرمحمد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران- محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ترک مائده

ترک مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت ملارد

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نعیمی بجاربنه فاطمه

نعیمی بجاربنه فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان البرز- محل خدمت کرج ناحيه 1

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خوشنود یوسف

خوشنود یوسف

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ترک زبان یاسین

ترک زبان یاسین

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گرامند علی

گرامند علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کیان فاطمه

کیان فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
منصورفلاح علی

منصورفلاح علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حیدری اکبری راحله

حیدری اکبری راحله

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کاظمی ابوالفضل

کاظمی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نقدعلی امیرحسین

نقدعلی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جلیلوند دانیال

جلیلوند دانیال

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سرپرست چالشمی علیرضا

سرپرست چالشمی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قیطاسی فاتح سینا

قیطاسی فاتح سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دنگچی زاده رامین

دنگچی زاده رامین

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زمانی محسن

زمانی محسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ولی نژاد فاطمه

ولی نژاد فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوی صانع سیما السادات

موسوی صانع سیما السادات

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کارکن آزاد محمد

کارکن آزاد محمد

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تابدان خو زهرا

تابدان خو زهرا

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/10/2023 7:46:18 AM
Menu