ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ملارد

دودانگه سبحان

دودانگه سبحان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

7سال کانونی / 161 آزمون

تجربی
نقش مهتاب

نقش مهتاب

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

6سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
خان احمدی دوگاهه مهرداد

خان احمدی دوگاهه مهرداد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
رسولی نازنین

رسولی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
درقه مبینا

درقه مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حیرت انگیز مهسا

حیرت انگیز مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قاسمی جندابه ایمان

قاسمی جندابه ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عدالت خواه مبینا

عدالت خواه مبینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
صحرائی ناش علی

صحرائی ناش علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بیات مهدی

بیات مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ذوالفقاری شارک مائده

ذوالفقاری شارک مائده

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حقدوست شیوائی شیوا

حقدوست شیوائی شیوا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فتحی سحر

فتحی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پرديس

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
رفیعی پور اسماعیل

رفیعی پور اسماعیل

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علی عمویی لاکه مهدی

علی عمویی لاکه مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
رمضانی عرفان

رمضانی عرفان

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
ربیعی منش محمدامین

ربیعی منش محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نظری خانقاه سیدعلی

نظری خانقاه سیدعلی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بهروزی عرفان

بهروزی عرفان

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
مهدیخانلو علی

مهدیخانلو علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلگی نوید

سلگی نوید

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نیک نام سیده سیما

نیک نام سیده سیما

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
محمدی سانیانی فاطمه

محمدی سانیانی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
شکری اشکذری رضا

شکری اشکذری رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سلطانی ورنکشی حسین

سلطانی ورنکشی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غلامی خیرآبادی زینب

غلامی خیرآبادی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرري ناحيه 2

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پورصحنه شیوا

پورصحنه شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
بیچرانلوئی حسن پوریا

بیچرانلوئی حسن پوریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
افضل پریا

افضل پریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
راسخ محمد

راسخ محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حاجی محمدی غزاله

حاجی محمدی غزاله

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدالکریمی علی

عبدالکریمی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پیمائی سنجدک پارسا

پیمائی سنجدک پارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عبدالهی فاطمه

عبدالهی فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عظیمیان مهشید

عظیمیان مهشید

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مناف زادگان علیرضا

مناف زادگان علیرضا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حامیان فرد رومینا

حامیان فرد رومینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صفری مهدی

صفری مهدی

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عباسی یونس

عباسی یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرقدس

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ارومند فاطمه

ارومند فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسدی طاها

اسدی طاها

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دیزنابی محمدرضا

دیزنابی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رمضانلو فاطمه

رمضانلو فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 1

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قنبری نصرآبادی کیارش

قنبری نصرآبادی کیارش

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عظیمی کنده نسیم

عظیمی کنده نسیم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کاملی امیرمحمد

کاملی امیرمحمد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران- محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ترک مائده

ترک مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت ملارد

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نریمانی علیرضا

نریمانی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت پرديس-پذيرش مرد

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
نصیری رعنا

نصیری رعنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت اسلامشهر

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
آذری مایوان سحر

آذری مایوان سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شجاعی سرابی آریان

شجاعی سرابی آریان

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افندی آرین

افندی آرین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت چهاردانگه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نعیمی بجاربنه فاطمه

نعیمی بجاربنه فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان البرز- محل خدمت کرج ناحيه 1

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شاهسون عسل

شاهسون عسل

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خوشنود یوسف

خوشنود یوسف

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خانبلوکی نیما

خانبلوکی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ترک زبان یاسین

ترک زبان یاسین

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گرامند علی

گرامند علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صحرائی آرش

صحرائی آرش

حقوق|دانشگاه عدالت /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کیان فاطمه

کیان فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی ارهانی معصومه

محمدی ارهانی معصومه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت شهرقدس

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
منصورفلاح علی

منصورفلاح علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شعبانی قلعه ولی زهرا

شعبانی قلعه ولی زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
اکبری اقدم اوردکلو مهدی

اکبری اقدم اوردکلو مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دلدارزیارت راضیه

دلدارزیارت راضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساکی اسما

ساکی اسما

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضا علیرضا

رضا علیرضا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدری اکبری راحله

حیدری اکبری راحله

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جاوند امید

جاوند امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کاظمی ابوالفضل

کاظمی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نامداری میلاد

نامداری میلاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
واحدی فاطمه زهرا

واحدی فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت کهريزک

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نقدعلی امیرحسین

نقدعلی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جلیلوند دانیال

جلیلوند دانیال

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نجاتی رقیه

نجاتی رقیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرقدس

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آذینفر آیدا

آذینفر آیدا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نادری فائزه

نادری فائزه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
سرپرست چالشمی علیرضا

سرپرست چالشمی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قیطاسی فاتح سینا

قیطاسی فاتح سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طلعتی همت حانیه

طلعتی همت حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دنگچی زاده رامین

دنگچی زاده رامین

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زمانی محسن

زمانی محسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زحمتکش فرد سیده صبا

زحمتکش فرد سیده صبا

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جاهدزیوه زهرا

جاهدزیوه زهرا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ولی نژاد فاطمه

ولی نژاد فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوی صانع سیما السادات

موسوی صانع سیما السادات

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خزائی لیلا

خزائی لیلا

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
هدایت دیمان نسترن

هدایت دیمان نسترن

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بیابان نشین لیلی محدثه

بیابان نشین لیلی محدثه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهری غزاله

طاهری غزاله

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میرزائی نگین

میرزائی نگین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتحی ریحانه

فتحی ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کارکن آزاد محمد

کارکن آزاد محمد

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
داوودی دانا محمد

داوودی دانا محمد

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
تابدان خو زهرا

تابدان خو زهرا

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
3/23/2023 9:52:19 PM