گلستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گلستان


هوشیار معصومه

هوشیار معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
نوری مبینا

نوری مبینا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بابائی قوچقار نیلوفر

بابائی قوچقار نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 1

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سرائی زهرا

سرائی زهرا

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدائی مبینا

خدائی مبینا

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
منافی یل دگرمانی پریا

منافی یل دگرمانی پریا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/8/2023 9:23:22 PM
Menu