گلستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گلستان


شایانی الناز

شایانی الناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
صبورگواشینی زهرا

صبورگواشینی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مرادی الهه

مرادی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابراهیمی مبینا

ابراهیمی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 1

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهیمیان طادی تینا

ابراهیمیان طادی تینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رشوند نازنین

رشوند نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آدینه قاضی کند مهدیه

آدینه قاضی کند مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/8/2023 9:25:33 PM
Menu