گلستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گلستان


واقفی اسفیدانی زهراسادات

واقفی اسفیدانی زهراسادات

مهندسي شهرسازي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
نصیری خاتون آبادی اکرم

نصیری خاتون آبادی اکرم

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدی سارا

احمدی سارا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/10/2023 8:48:52 PM
Menu