گلستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گلستان

شایانی الناز

شایانی الناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
صبورگواشینی زهرا

صبورگواشینی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
واقفی اسفیدانی زهراسادات

واقفی اسفیدانی زهراسادات

مهندسي شهرسازي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
هوشیار معصومه

هوشیار معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
مرادی الهه

مرادی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابراهیمی مبینا

ابراهیمی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 1

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهیمیان طادی تینا

ابراهیمیان طادی تینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اکرمی مریم

اکرمی مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت بهارستان1

1سال کانونی / 30 آزمون

زبان
فیروزی زهرا

فیروزی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت رباط کريم

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
نوری مبینا

نوری مبینا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نصیری خاتون آبادی اکرم

نصیری خاتون آبادی اکرم

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رشوند نازنین

رشوند نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بابائی قوچقار نیلوفر

بابائی قوچقار نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 1

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سرائی زهرا

سرائی زهرا

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدائی مبینا

خدائی مبینا

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آدینه قاضی کند مهدیه

آدینه قاضی کند مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منافی یل دگرمانی پریا

منافی یل دگرمانی پریا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدی سارا

احمدی سارا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
3/23/2023 9:27:59 PM