پرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر پرديس

قربان پور مقدم نیلوفر

قربان پور مقدم نیلوفر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
مومن گرجی علی

مومن گرجی علی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پرديس

2سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
علی زاده فاطمه

علی زاده فاطمه

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
مظهری موسوی هستی سادات

مظهری موسوی هستی سادات

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رودهن

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
آل رمضان زهرا

آل رمضان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرري ناحيه 1

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
شکری لیلی

شکری لیلی

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
هراتی زاده محمد

هراتی زاده محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شاکر مهربان

شاکر مهربان

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
تیموری رضا

تیموری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ملکوتی سیدعلی

ملکوتی سیدعلی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برزگر احمد

برزگر احمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسین فشمی هستی

حسین فشمی هستی

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
زارعی ابوالفضل

زارعی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حیدری ریحانه

حیدری ریحانه

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
معظمی فاطمه

معظمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پرديس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباس پور فاطمه

عباس پور فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
3/25/2023 8:44:58 PM