بومهن

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بومهن

قدرتی فاطمه

قدرتی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
دزفکی زهرا

دزفکی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:50:53 AM