پيشوا

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر پيشوا

خانی عطیه

خانی عطیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
سید حسینی فاطمه سادات

سید حسینی فاطمه سادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بوبه پیشه زینب

بوبه پیشه زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت کهريزک

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهربانلو فاطمه

مهربانلو فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پيشوا

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
الیکائی فائزه

الیکائی فائزه

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
3/25/2023 9:20:46 PM