فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فيروزكوه

غرقابی مهدی

غرقابی مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
درویش متولی فاطمه

درویش متولی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عرب جوادی مریم

عرب جوادی مریم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت فيروزکوه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اسفندیار کوثر

اسفندیار کوثر

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:25:28 PM