رودهن

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رودهن

تیموریان علی

تیموریان علی

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

6سال کانونی / 143 آزمون

ریاضی
بنجخی هانیه

بنجخی هانیه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 136 آزمون

ریاضی
اذریان امیر حسین

اذریان امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
طایفه حاجی طهرانی متین

طایفه حاجی طهرانی متین

اموزش فيزيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - پذيرش از مرد- محل خدمت پرديس

3سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
آرمان طلب امیر حسین

آرمان طلب امیر حسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرري ناحيه 2

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سلطانی منصور آبادی دانیال

سلطانی منصور آبادی دانیال

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اسلامی امیر محمد

اسلامی امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
باوفا امیر رضا

باوفا امیر رضا

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | شبانه

3سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
حسن شفاهی مهتا

حسن شفاهی مهتا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رودهن

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
زیبایی امیر حسین

زیبایی امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
جمشیدی امیر عباس

جمشیدی امیر عباس

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
فرخ نژاد امیر علی

فرخ نژاد امیر علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
درفکی زهرا

درفکی زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رامشینی محمد رضا

رامشینی محمد رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آقا حسینی کیان

آقا حسینی کیان

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سید نیا مظلوم نسترن سادات

سید نیا مظلوم نسترن سادات

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران-محل خدمت رودهن

1سال کانونی / 41 آزمون

هنر
امینی فاطمه

امینی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پازکیان فاطمه

پازکیان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عسگری محمد رضا

عسگری محمد رضا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پرهون ابوالفضل

پرهون ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خواجه نامقی کیمیا

خواجه نامقی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفری محمد هادی

جعفری محمد هادی

مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرشدی ریحانه

مرشدی ریحانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سفیر زاده شایان

سفیر زاده شایان

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزی ریحانه

نوروزی ریحانه

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادقی امیرحسین

صادقی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حقانی پارسا

حقانی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسین شرقی ایلیا

حسین شرقی ایلیا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نظیری وحید

نظیری وحید

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
4/1/2023 8:55:59 AM