دماوند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دماوند

کوچکی اشکان

کوچکی اشکان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت دماوند

2سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
رضاییان نرگس

رضاییان نرگس

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت دماوند

3سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
مشهدی زهرا سادات

مشهدی زهرا سادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت دماوند

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
ملایی سارا

ملایی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت دماوند

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
نوریان مائده

نوریان مائده

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت دماوند

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
آموزگار سحر

آموزگار سحر

علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت دماوند

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نجفی زهرا

نجفی زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت دماوند

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهرآئین مائده

مهرآئین مائده

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت فيروزکوه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
برنجی محمدحسین

برنجی محمدحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امیریان کیمیا

امیریان کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت دماوند

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مشهدی عباسی نرگس

مشهدی عباسی نرگس

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شعبانی مهدی

شعبانی مهدی

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:38:18 PM