پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر پاكدشت

سراقی محمدعرفان

سراقی محمدعرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
سید ابادی غزل

سید ابادی غزل

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
داغمه چی فیروزجائی مسعود

داغمه چی فیروزجائی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
رجبی لفوت مهراب

رجبی لفوت مهراب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسدی امیر حسین

اسدی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قربانی شادی

قربانی شادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

2سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
قلی زاده نوشین

قلی زاده نوشین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
شهریاری بهزاد

شهریاری بهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عامری شایسته

عامری شایسته

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت قرچک

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمدی محمد جواد

محمدی محمد جواد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سیل سپور پوریا

سیل سپور پوریا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فلاح قادیکلایی ابوالفضل

فلاح قادیکلایی ابوالفضل

اموزش فيزيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - پذيرش از مرد- محل خدمت پرديس

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سلگی محمد

سلگی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شاه حسینی شایان

شاه حسینی شایان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ولی زاده سهیل

ولی زاده سهیل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
علی آبادی زینب

علی آبادی زینب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شیرکوند امیر حسین

شیرکوند امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غلامی فرزاد

غلامی فرزاد

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
دشتی حسین

دشتی حسین

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
کرمی شهریار

کرمی شهریار

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرري ناحيه 1

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اسماعیلی مهدی

اسماعیلی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
علی پور موسی

علی پور موسی

ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت تهران منطقه 12

2سال کانونی / 36 آزمون

هنر
بابایی زهرا

بابایی زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دیده گاه مهدی

دیده گاه مهدی

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
گودرزی رضا

گودرزی رضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
میری امیرحسین

میری امیرحسین

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ابراهیمیان نرگس

ابراهیمیان نرگس

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

هنر
تاتار لیلا

تاتار لیلا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عربگری صومعه سفلی حسام الدین

عربگری صومعه سفلی حسام الدین

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جعفری امیر

جعفری امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
کمره علیرضا

کمره علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دردائی حسین

دردائی حسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 16

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اصیل کردیانی زهرا

اصیل کردیانی زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدیان امیر حسین

محمدیان امیر حسین

شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت پرديس

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فلاحی امیررضا

فلاحی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
هدایتی حانیه

هدایتی حانیه

اموزش فيزيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - پذيرش از زن- محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سلیمانی امیرحسین

سلیمانی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عبداللهی علی

عبداللهی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحیمی محمدرضا

رحیمی محمدرضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نبوی رستاقی سیده فاطمه زهرا

نبوی رستاقی سیده فاطمه زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
امیرزاده میر امیر حسین

امیرزاده میر امیر حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تاجیک محمدرضا

تاجیک محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شیر نیا علی اکبر

شیر نیا علی اکبر

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خوش قدم هانیه

خوش قدم هانیه

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سمیعپور ابوالفضل

سمیعپور ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادی راحله

مرادی راحله

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مخبر گازاری مبینا

مخبر گازاری مبینا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طالبی مائده

طالبی مائده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
خالقی رقیه

خالقی رقیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت پيشوا-پذيرش زن

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رضایی افشار علی

رضایی افشار علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:26:25 PM