ورامين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ورامين


عرب سلمانی محمد امین

عرب سلمانی محمد امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سیاه تیری محمدمهدی

سیاه تیری محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدی امیر محمد

محمدی امیر محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کنگرلو زهرا

کنگرلو زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شیرکوند عرفان

شیرکوند عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قنادمقدم پگاه

قنادمقدم پگاه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شیرکوند عارف

شیرکوند عارف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شنائی سیدمحمدجواد

شنائی سیدمحمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کچوئی فاطمه

کچوئی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کوروش فر سجاد

کوروش فر سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رحمانی شمس علی

رحمانی شمس علی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هداوند میرزائی سینا

هداوند میرزائی سینا

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یادگاری نعیمه

یادگاری نعیمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
تفرشی محمدمهدی

تفرشی محمدمهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اتفاق کهنموئی طیبه

اتفاق کهنموئی طیبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرزین مرام مهدی

فرزین مرام مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سراقی مائده

سراقی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بوربور محدثه

بوربور محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسی حمید

عباسی حمید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رزمی امین

رزمی امین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمشیدی آرزو

جمشیدی آرزو

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلگی ایمان

سلگی ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیرازی مقدم فاطمه

شیرازی مقدم فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افشار محمدامین

افشار محمدامین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسی جامه سرائی مبینا

عباسی جامه سرائی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جوادی نفیسه

جوادی نفیسه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهریزی مبینا

مهریزی مبینا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حبیبی ملیکا

حبیبی ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خطیب کوشا مهدی

خطیب کوشا مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طباطبائی سید سبحان

طباطبائی سید سبحان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی زاهد حسن

محمدی زاهد حسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسماعیلی محمدرضا

اسماعیلی محمدرضا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تاجیک رستمی مهلا

تاجیک رستمی مهلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعی سهامیه ایمان

زارعی سهامیه ایمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهرابی مریم سادات

مهرابی مریم سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسی سعید

عباسی سعید

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رنجبر زهرا

رنجبر زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عرب حلوایی عارفه

عرب حلوایی عارفه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرهودیان مهشید

فرهودیان مهشید

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طباطبائی سیدمحمدهادی

طباطبائی سیدمحمدهادی

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاد عطیه

شاد عطیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصطفی ئی صبا

مصطفی ئی صبا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شیخ رستم آبادی محدثه

شیخ رستم آبادی محدثه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اکبری بهاره

اکبری بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کچوئی فاطمه زهرا

کچوئی فاطمه زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوادی علیرضا

جوادی علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانی محمد آبادی فاطمه

دهقانی محمد آبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سهرابی فروغ مهلا

سهرابی فروغ مهلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهیمی احسان

ابراهیمی احسان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کچویی امیر محمد

کچویی امیر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاه صاحب ریحانه سادات

شاه صاحب ریحانه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تاجیک علی

تاجیک علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

3سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 7:05:17 PM
Menu