ورامين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ورامين

شریفی فائزه سادات

شریفی فائزه سادات

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
ماهوتچی علیرضا

ماهوتچی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
شیرازی زهرا

شیرازی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
عرب سلمانی محمد امین

عرب سلمانی محمد امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جبرئیلی آذر محمدطاهر

جبرئیلی آذر محمدطاهر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران- محل خدمت پيشوا

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
سیاه تیری محمدمهدی

سیاه تیری محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدی امیر محمد

محمدی امیر محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرادی حقیقت سجاد

مرادی حقیقت سجاد

روانشناسي|دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
کنگرلو زهرا

کنگرلو زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شیرکوند عرفان

شیرکوند عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قنادمقدم پگاه

قنادمقدم پگاه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بخششیان پریا

بخششیان پریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
کچویی مصطفی

کچویی مصطفی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت جواد آباد

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
شیرکوند عارف

شیرکوند عارف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
طباطبائی سیدمهدی

طباطبائی سیدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شنائی سیدمحمدجواد

شنائی سیدمحمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کچوئی فاطمه

کچوئی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کوروش فر سجاد

کوروش فر سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رحمانی شمس علی

رحمانی شمس علی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هداوند میرزائی سینا

هداوند میرزائی سینا

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یادگاری نعیمه

یادگاری نعیمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
تفرشی محمدمهدی

تفرشی محمدمهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اتفاق کهنموئی طیبه

اتفاق کهنموئی طیبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرزین مرام مهدی

فرزین مرام مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گلستانی فائزه

گلستانی فائزه

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدپور ابوالفضل

محمدپور ابوالفضل

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بختیاری علیرضا

بختیاری علیرضا

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
خیاط محمدرضا

خیاط محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت قرچک

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
میر حسینی لفوت مائده سادات

میر حسینی لفوت مائده سادات

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ملکی مهدی

ملکی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سراقی مائده

سراقی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قاجاری حنانه

قاجاری حنانه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
بوربور محدثه

بوربور محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طالبی امیرمحمد

طالبی امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خسرویان پور محمد

خسرویان پور محمد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عباسی حمید

عباسی حمید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رزمی امین

رزمی امین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمشیدی آرزو

جمشیدی آرزو

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلگی ایمان

سلگی ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیرازی مقدم فاطمه

شیرازی مقدم فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افشار محمدامین

افشار محمدامین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسی جامه سرائی مبینا

عباسی جامه سرائی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جوادی نفیسه

جوادی نفیسه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهریزی مبینا

مهریزی مبینا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رزمی علی رضا

رزمی علی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
طباطبائی رفیعی سید امیرمهدی

طباطبائی رفیعی سید امیرمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سیل سپور علی اکبر

سیل سپور علی اکبر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران- محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صابری همدانی کیارش

صابری همدانی کیارش

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پوراکبری نژاد میلاد

پوراکبری نژاد میلاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پيشوا

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حبیبی ملیکا

حبیبی ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سیاه منصور خورین سینا

سیاه منصور خورین سینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدی محمدمهدی

احمدی محمدمهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
هداوندمیرزائی فاطمه

هداوندمیرزائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نادری عرفان

نادری عرفان

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خطیب کوشا مهدی

خطیب کوشا مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کچوئی محمدامین

کچوئی محمدامین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طباطبائی سید سبحان

طباطبائی سید سبحان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی زاهد حسن

محمدی زاهد حسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاهرخی نژاد امیر مهدی

شاهرخی نژاد امیر مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسماعیلی محمدرضا

اسماعیلی محمدرضا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شهنازی دولت خانه امیر متین

شهنازی دولت خانه امیر متین

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
میرزائی عباس

میرزائی عباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لطفی نوید

لطفی نوید

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تاجیک رستمی مهلا

تاجیک رستمی مهلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعی سهامیه ایمان

زارعی سهامیه ایمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهرابی مریم سادات

مهرابی مریم سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
منشاد پوریا

منشاد پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قمصری امیرحسین

قمصری امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - پذيرش از مرد- محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شریفی علی

شریفی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهرامی جوبه مبینا

بهرامی جوبه مبینا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
وفائی مهدی

وفائی مهدی

نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
بختیاری ابوالفضل

بختیاری ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کهنگی فاطمه سادات

کهنگی فاطمه سادات

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
ضرابی فرد حمید رضا

ضرابی فرد حمید رضا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حجی آبادی زهرا

حجی آبادی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رجبی امیرحسین

رجبی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهرامپور محمدنیما

بهرامپور محمدنیما

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسکندری محدثه

اسکندری محدثه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسی سعید

عباسی سعید

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رنجبر زهرا

رنجبر زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجی عابدینی امیرحسین

حاجی عابدینی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقدیسی گلریز حدیثه

تقدیسی گلریز حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت جوادآباد

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عرب حلوایی عارفه

عرب حلوایی عارفه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طهماسبی علیرضا

طهماسبی علیرضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خدام نگار

خدام نگار

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پيشوا

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کاسبان پرنیان

کاسبان پرنیان

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت پيشوا

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تاجیک ابوالفضل

تاجیک ابوالفضل

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قشقائیان عطیه

قشقائیان عطیه

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرهودیان مهشید

فرهودیان مهشید

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طباطبائی سیدمحمدهادی

طباطبائی سیدمحمدهادی

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاد عطیه

شاد عطیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شیخ طاهری فاطمه

شیخ طاهری فاطمه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد رضا مژگان

محمد رضا مژگان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مصطفی ئی صبا

مصطفی ئی صبا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شیخ رستم آبادی محدثه

شیخ رستم آبادی محدثه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسدی جعفری فاطمه

اسدی جعفری فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاه آبادی فاطمه

شاه آبادی فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پيشوا

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اکبری بهاره

اکبری بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خراسانی احمدرضا

خراسانی احمدرضا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کچوئی فاطمه زهرا

کچوئی فاطمه زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاه حسینی کیارش

شاه حسینی کیارش

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 14 آزمون

هنر
جوادی علیرضا

جوادی علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانی محمد آبادی فاطمه

دهقانی محمد آبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاکری حسین آباد مریم

شاکری حسین آباد مریم

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ولی پور نراقی محمدرضا

ولی پور نراقی محمدرضا

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سهرابی فروغ مهلا

سهرابی فروغ مهلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسی حسن

عباسی حسن

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت پيشوا-پذيرش مرد

2سال کانونی / 11 آزمون

زبان
ابراهیمی احسان

ابراهیمی احسان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلگی رضا

سلگی رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شیری محمد صالح

شیری محمد صالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ورامين

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کچویی امیر محمد

کچویی امیر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاه صاحب ریحانه سادات

شاه صاحب ریحانه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گراوند محمدمعین

گراوند محمدمعین

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زنگی ستایش

زنگی ستایش

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
تاجیک علی

تاجیک علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

3سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پناهی مغانلو یونس

پناهی مغانلو یونس

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:53:03 PM