شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شهريار


محمدی فیضی علیرضا

محمدی فیضی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت فيروزکوه-پذيرش مرد

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
راد امیررضا

راد امیررضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
ملکی مهگل

ملکی مهگل

زبان وادبيات الماني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

زبان
سلیمانی حدیث

سلیمانی حدیث

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

زبان
وطنی محمدامین

وطنی محمدامین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت رودهن-پذيرش مرد

1سال کانونی / 27 آزمون

زبان
گودرزی آیدا

گودرزی آیدا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
مرادی نیلوفر

مرادی نیلوفر

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
ازین ملومه مائده

ازین ملومه مائده

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
علی نژاد ملیکا

علی نژاد ملیکا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نعمتیان مهنا

نعمتیان مهنا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
هرائینی فرد سماء

هرائینی فرد سماء

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
شفیعی سنا

شفیعی سنا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
حق جو زهرا

حق جو زهرا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
مجیدی آنیتا

مجیدی آنیتا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
6/3/2023 6:05:52 AM
Menu