شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شهريار


اوسطی الهام

اوسطی الهام

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
محققی ساحل

محققی ساحل

صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه-سلامت چشم ودست الزامي است

2سال کانونی / 17 آزمون

هنر
صالحی زهرا

صالحی زهرا

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه هنر | روزانه-سازقانون وقيچک

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
دژوان سعید

دژوان سعید

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
تیموری نگین

تیموری نگین

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
رحمانی فاطمه

رحمانی فاطمه

نقاشي ايراني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
نفریه امیر

نفریه امیر

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
5/28/2023 7:44:35 AM