شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شهريار


احمدی امیرمحمد

احمدی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
نوری حسنوند محمد جواد

نوری حسنوند محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
معصومی یوسف

معصومی یوسف

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خادمی ساسان

خادمی ساسان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عبدالملکی مینا

عبدالملکی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت اسلامشهر

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رنجبریان نیما

رنجبریان نیما

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
امینی زهرا

امینی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
چراغی حانیه

چراغی حانیه

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
واحدزاده علیرضا

واحدزاده علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بوکانیان مهسا

بوکانیان مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
توبه ئیها آیدا

توبه ئیها آیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خندان میترا

خندان میترا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صالحی زهرا

صالحی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضاپور زهرا

رضاپور زهرا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابیض نژاد فاطمه

ابیض نژاد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدعلیزاده مهدی

محمدعلیزاده مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کیهانی منزه علیرضا

کیهانی منزه علیرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مشایخی زهرا

مشایخی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدی زردین علیا نیما

احمدی زردین علیا نیما

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مقصودی رسا

مقصودی رسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آزادی وفا محمدمهدی

آزادی وفا محمدمهدی

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
وفاخواه حسین

وفاخواه حسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادی بیتا

مرادی بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قهرمانی علی اصغر

قهرمانی علی اصغر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کرامتی اصل امیررضا

کرامتی اصل امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زنجانی محدثه

زنجانی محدثه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میرزائی پرنیان

میرزائی پرنیان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
انقی نژادلکی امیرحسین

انقی نژادلکی امیرحسین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دارابی علیرضا

دارابی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهشتی کوشان

بهشتی کوشان

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ذوالفقارترازکی آرین

ذوالفقارترازکی آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مختارشاهی مهشید

مختارشاهی مهشید

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محبی پور کیارش

محبی پور کیارش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رجبی راضیه

رجبی راضیه

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سبزی پیری آرمان

سبزی پیری آرمان

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فریدونی علی

فریدونی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عموئی پوریا

عموئی پوریا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خوشنودی میرمحله معصومه سادات

خوشنودی میرمحله معصومه سادات

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
روزبهانی مهدیه

روزبهانی مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هدایتی فاطمه

هدایتی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موگوئی زهرا

موگوئی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمودی طاسکوه آرمیتا

محمودی طاسکوه آرمیتا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آصفی سیدمهدی

آصفی سیدمهدی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مظفری سیده هستی

مظفری سیده هستی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ترابی آیدا

ترابی آیدا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غفوری هستی

غفوری هستی

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی هدیه

محمدی هدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امینی زینب

امینی زینب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حاتمی آیدا

حاتمی آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گل بداق معراج

گل بداق معراج

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لطفی سارا

لطفی سارا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
افشار مهدیه

افشار مهدیه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفی محیا

صفی محیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دالوند حسنا

دالوند حسنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدی عارفه

احمدی عارفه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوی زهرا

موسوی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسین حمزه ممشکات

حسین حمزه ممشکات

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نکوئی عسل

نکوئی عسل

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قره باقی غزل

قره باقی غزل

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حق وردی رضا

حق وردی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاهی مهسا

شاهی مهسا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحیم نژادو رمزیاری آیناز

رحیم نژادو رمزیاری آیناز

حسابداري|دانشگاه بزرگمهرقائنات | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتاح پور محمدطاها

فتاح پور محمدطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاری حقیقت محمدپارسا

قاری حقیقت محمدپارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بیانی فاطمه

بیانی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدی زهره

احمدی زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روشنی مقدم مریم

روشنی مقدم مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد ساناز

سلطانی نژاد ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاجیک تارا

تاجیک تارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روشنی عید عرفان

روشنی عید عرفان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فهیمی ملیکا

فهیمی ملیکا

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرزانی عرفان

مرزانی عرفان

شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهری آتنا

طاهری آتنا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گودرزی کوثر

گودرزی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خالقی درسا

خالقی درسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سهیلی صبا

سهیلی صبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خزائی علی

خزائی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برازنده محمدرضا

برازنده محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهانشیری پریسا

جهانشیری پریسا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شعبانی هانیه

شعبانی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمالی سارا

جمالی سارا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گودرزی امیرعباس

گودرزی امیرعباس

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دارائی غزال

دارائی غزال

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دخت محمدیاری فاطمه

دخت محمدیاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محسنی محمد

محسنی محمد

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
یوسفی نرگس

یوسفی نرگس

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ایلداری المیرا

ایلداری المیرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
التوک مبینا

التوک مبینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وحیدی مطلق زهرا

وحیدی مطلق زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
کنج کاو فاطمه

کنج کاو فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خالقی قناعت غستانی زهرا

خالقی قناعت غستانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عباسی ژینا

عباسی ژینا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
علیزاده نسیم

علیزاده نسیم

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خادمی مهنوش

خادمی مهنوش

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 1:56:12 PM
Menu