شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شهريار


محمدی مهدیه

محمدی مهدیه

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

ریاضی
وطن دوست علیرضا

وطن دوست علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
قربانی متین

قربانی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
عالی گاودوشوانی فاطمه

عالی گاودوشوانی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
شیرعلی بیگی زهرا

شیرعلی بیگی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
موسوی بابائی امیرمحمد

موسوی بابائی امیرمحمد

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
افشاریان دیانا

افشاریان دیانا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
قهرمانی علیرضا

قهرمانی علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت چهاردانگه

2سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
جهانگیر پیشه یزدان

جهانگیر پیشه یزدان

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
حق وردی پویا

حق وردی پویا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
روح اله برکی نرگس سادات

روح اله برکی نرگس سادات

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رضویان سیدمحمدرضا

رضویان سیدمحمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
قاسمی راد علیرضا

قاسمی راد علیرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اشرفی مهسا

اشرفی مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
امیدوار سیدمحمدیوسف

امیدوار سیدمحمدیوسف

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
اصانلو یوسف

اصانلو یوسف

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زائری امیرانی علی

زائری امیرانی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عباسی محمد

عباسی محمد

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
باقری فرشته

باقری فرشته

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بحری محمدمهدی

بحری محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسین نژاد حانیه

حسین نژاد حانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ضیایی کیمیا

ضیایی کیمیا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
یکه فلاح محیا

یکه فلاح محیا

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جدیدی جواد

جدیدی جواد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
کثیری مهشید

کثیری مهشید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
میرزائی احمدرضا

میرزائی احمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمدی سرخه مهری محمدطاهر

احمدی سرخه مهری محمدطاهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آقاعلی امیرمحمد

آقاعلی امیرمحمد

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عابدزاده درآباد علیرضا

عابدزاده درآباد علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حاتمی حسین

حاتمی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
باطانی پریا

باطانی پریا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نوروزی سولماز

نوروزی سولماز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عباسی آیناز

عباسی آیناز

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ترابی امین محمد

ترابی امین محمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عسکرنیا امیر حسین

عسکرنیا امیر حسین

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حیدری علی

حیدری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فلاح نصرآبادی محمد

فلاح نصرآبادی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جلیل وند زهرا

جلیل وند زهرا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
درویش نارنج بن مریم

درویش نارنج بن مریم

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نصیرلو آیدا

نصیرلو آیدا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امجدی زنجانی حسین

امجدی زنجانی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سیدی زاده سیده فاطمه

سیدی زاده سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معماریانی آرزو

معماریانی آرزو

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سلامت ریحانه

سلامت ریحانه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شوکتی محمد رضا

شوکتی محمد رضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران- محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تجربه آموز ستاره

تجربه آموز ستاره

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جانمحمدی محدثه

جانمحمدی محدثه

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
وطنی مهدی

وطنی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مشیری امین هومان

مشیری امین هومان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
درویش فاطمه

درویش فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدادای مصطفی کندی نرگس

خدادای مصطفی کندی نرگس

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لشگری مانی

لشگری مانی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسینی ثابت سید علی

حسینی ثابت سید علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 5

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شیخی ملیکا

شیخی ملیکا

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نظری محمدعلی

نظری محمدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسی پارسا

عباسی پارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کاظمی نگین

کاظمی نگین

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کرمی روح الله

کرمی روح الله

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خدادوست پریا

خدادوست پریا

امار|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محسنی سیدامیرمحمد

محسنی سیدامیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کوشش مهران

کوشش مهران

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آقا باقر پریا

آقا باقر پریا

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شرقی جفالو رقیه

شرقی جفالو رقیه

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسن آبادی صابر

حسن آبادی صابر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدزاده مائده

محمدزاده مائده

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قلی پور آذر امیر رضا

قلی پور آذر امیر رضا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بایجانی زاده ریحانه

بایجانی زاده ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسنی محمدمهدی

حسنی محمدمهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چوپانی علیرضا

چوپانی علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هوشمند مبینا

هوشمند مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خدابخشی سمانه

خدابخشی سمانه

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دمیرچی نعیمه

دمیرچی نعیمه

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجی باقری رکن آبادی سارا

حاجی باقری رکن آبادی سارا

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلطانی بیات مبینا

سلطانی بیات مبینا

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حامدی طاهربناب مهرانا

حامدی طاهربناب مهرانا

مهندسي عمران|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنی دلشاد مبینا

حسنی دلشاد مبینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسکندری ملیکا

اسکندری ملیکا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تعویذی بناب سما

تعویذی بناب سما

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باقرنژادتکمه تاش پرنیان

باقرنژادتکمه تاش پرنیان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جودکی ریحانه

جودکی ریحانه

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
الهویی آناهیتا

الهویی آناهیتا

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدالمحمدی حسین

عبدالمحمدی حسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چراغعلی آرمان

چراغعلی آرمان

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسینی رعناسادات

حسینی رعناسادات

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آقایاری عرفان

آقایاری عرفان

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوربخش مبینا

نوربخش مبینا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اکبری ایزی حسین

اکبری ایزی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفری علی

صفری علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوری خاتون آیدا

نوری خاتون آیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
علی احمدی فاطمه

علی احمدی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پوررجبی دریاسری فاطمه

پوررجبی دریاسری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسین زاده آرینا

حسین زاده آرینا

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلیمی فرح پور فریماه

سلیمی فرح پور فریماه

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
منعمی الهام

منعمی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحیم زاده ریحانه

رحیم زاده ریحانه

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چلبی سمیه

چلبی سمیه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نادری مهدی

نادری مهدی

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ملک نژاد محمدرضا

ملک نژاد محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آبادی یزدان

آبادی یزدان

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زاهدی پور علیرضا

زاهدی پور علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/3/2023 6:07:22 AM
Menu