شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شهريار

احمدی امیرمحمد

احمدی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
محمدی مهدیه

محمدی مهدیه

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

ریاضی
وطن دوست علیرضا

وطن دوست علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
نوری حسنوند محمد جواد

نوری حسنوند محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
قربانی متین

قربانی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
عالی گاودوشوانی فاطمه

عالی گاودوشوانی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
معصومی یوسف

معصومی یوسف

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خادمی ساسان

خادمی ساسان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شیرعلی بیگی زهرا

شیرعلی بیگی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
عبدالملکی مینا

عبدالملکی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت اسلامشهر

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مقصودی پرنیا

مقصودی پرنیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
رنجبریان نیما

رنجبریان نیما

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
موسوی بابائی امیرمحمد

موسوی بابائی امیرمحمد

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
افشاریان دیانا

افشاریان دیانا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
قهرمانی علیرضا

قهرمانی علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت چهاردانگه

2سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
جهانگیر پیشه یزدان

جهانگیر پیشه یزدان

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
احمدی ماهی آبادی محمد

احمدی ماهی آبادی محمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
امینی زهرا

امینی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
چراغی حانیه

چراغی حانیه

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
واحدزاده علیرضا

واحدزاده علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حق وردی پویا

حق وردی پویا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عروجی متینا

عروجی متینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
روح اله برکی نرگس سادات

روح اله برکی نرگس سادات

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
بوکانیان مهسا

بوکانیان مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
توبه ئیها آیدا

توبه ئیها آیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خندان میترا

خندان میترا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صالحی زهرا

صالحی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضاپور زهرا

رضاپور زهرا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابیض نژاد فاطمه

ابیض نژاد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضویان سیدمحمدرضا

رضویان سیدمحمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
محمدعلیزاده مهدی

محمدعلیزاده مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمی راد علیرضا

قاسمی راد علیرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
کیهانی منزه علیرضا

کیهانی منزه علیرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اشرفی مهسا

اشرفی مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
امیدوار سیدمحمدیوسف

امیدوار سیدمحمدیوسف

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مشایخی زهرا

مشایخی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی فیضی علیرضا

محمدی فیضی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت فيروزکوه-پذيرش مرد

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
احمدی زردین علیا نیما

احمدی زردین علیا نیما

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اصانلو یوسف

اصانلو یوسف

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مقصودی رسا

مقصودی رسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کیانی نژاد نیایش

کیانی نژاد نیایش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
آزادی وفا محمدمهدی

آزادی وفا محمدمهدی

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
وفاخواه حسین

وفاخواه حسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادی بیتا

مرادی بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قهرمانی علی اصغر

قهرمانی علی اصغر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زائری امیرانی علی

زائری امیرانی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
کرامتی اصل امیررضا

کرامتی اصل امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زنجانی محدثه

زنجانی محدثه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباسی محمد

عباسی محمد

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
باقری فرشته

باقری فرشته

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بحری محمدمهدی

بحری محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسین نژاد حانیه

حسین نژاد حانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اکرمی عین الدین فاطمه

اکرمی عین الدین فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
میرزائی پرنیان

میرزائی پرنیان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
انقی نژادلکی امیرحسین

انقی نژادلکی امیرحسین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعادتی آغبلاغ پارسا

سعادتی آغبلاغ پارسا

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ضیایی کیمیا

ضیایی کیمیا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
یکه فلاح محیا

یکه فلاح محیا

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
دارابی علیرضا

دارابی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوری حسنوند الهه

نوری حسنوند الهه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

4سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جمال زاده حسین

جمال زاده حسین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جدیدی جواد

جدیدی جواد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بهشتی کوشان

بهشتی کوشان

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کثیری مهشید

کثیری مهشید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ذوالفقارترازکی آرین

ذوالفقارترازکی آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مختارشاهی مهشید

مختارشاهی مهشید

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محبی پور کیارش

محبی پور کیارش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
میرزائی احمدرضا

میرزائی احمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جمالی امیرحسین

جمالی امیرحسین

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پورباباجان قمی کیمیا

پورباباجان قمی کیمیا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رجبی راضیه

رجبی راضیه

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سبزی پیری آرمان

سبزی پیری آرمان

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فریدونی علی

فریدونی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدی سرخه مهری محمدطاهر

احمدی سرخه مهری محمدطاهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عموئی پوریا

عموئی پوریا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خوشنودی میرمحله معصومه سادات

خوشنودی میرمحله معصومه سادات

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آقاعلی امیرمحمد

آقاعلی امیرمحمد

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
روزبهانی مهدیه

روزبهانی مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هدایتی فاطمه

هدایتی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موگوئی زهرا

موگوئی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
درویش مسلک خشکنودهانی فاطمه

درویش مسلک خشکنودهانی فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عابدزاده درآباد علیرضا

عابدزاده درآباد علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حاتمی حسین

حاتمی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
راد امیررضا

راد امیررضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
محمودی طاسکوه آرمیتا

محمودی طاسکوه آرمیتا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملکی مهگل

ملکی مهگل

زبان وادبيات الماني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

زبان
باطانی پریا

باطانی پریا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نوروزی سولماز

نوروزی سولماز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عباسی آیناز

عباسی آیناز

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آصفی سیدمهدی

آصفی سیدمهدی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مولائی سونیا

مولائی سونیا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت اسلامشهر

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ترابی امین محمد

ترابی امین محمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مظفری سیده هستی

مظفری سیده هستی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلیمانی حدیث

سلیمانی حدیث

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

زبان
عسکرنیا امیر حسین

عسکرنیا امیر حسین

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حیدری علی

حیدری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نطنزی محمدامین

نطنزی محمدامین

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فلاح نصرآبادی محمد

فلاح نصرآبادی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ترابی آیدا

ترابی آیدا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غفوری هستی

غفوری هستی

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جامه بزرگ حانیه

جامه بزرگ حانیه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت فيروزکوه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمدی هدیه

محمدی هدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
وطنی محمدامین

وطنی محمدامین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران-محل خدمت رودهن-پذيرش مرد

1سال کانونی / 27 آزمون

زبان
امینی زینب

امینی زینب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حاتمی آیدا

حاتمی آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جلیل وند زهرا

جلیل وند زهرا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
درویش نارنج بن مریم

درویش نارنج بن مریم

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نصیرلو آیدا

نصیرلو آیدا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زارع مهدیه

زارع مهدیه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آذری راد راضیه

آذری راد راضیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت فشافويه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
باقری پروانه

باقری پروانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گودرزی آیدا

گودرزی آیدا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
مرادی نیلوفر

مرادی نیلوفر

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
بریری مهدیه

بریری مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
امجدی زنجانی حسین

امجدی زنجانی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ارجیان جابر زهرا

ارجیان جابر زهرا

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سیدی زاده سیده فاطمه

سیدی زاده سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بسطامی فاطمه

بسطامی فاطمه

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
معماریانی آرزو

معماریانی آرزو

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضائی امیرعباس

رضائی امیرعباس

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گل بداق معراج

گل بداق معراج

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لطفی سارا

لطفی سارا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جانبازفوتمی آرین

جانبازفوتمی آرین

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سلامت ریحانه

سلامت ریحانه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شوکتی محمد رضا

شوکتی محمد رضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران- محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تجربه آموز ستاره

تجربه آموز ستاره

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جانمحمدی محدثه

جانمحمدی محدثه

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سعادتی کیانا

سعادتی کیانا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پرديس

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
وطنی مهدی

وطنی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مشیری امین هومان

مشیری امین هومان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
درویش فاطمه

درویش فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدادای مصطفی کندی نرگس

خدادای مصطفی کندی نرگس

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
افشار مهدیه

افشار مهدیه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
یوسف زاده علی

یوسف زاده علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران- محل خدمت شهرقدس

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
لشگری مانی

لشگری مانی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفی محیا

صفی محیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جامه بزرگ عارفه

جامه بزرگ عارفه

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسینی ثابت سید علی

حسینی ثابت سید علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 5

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شیخی ملیکا

شیخی ملیکا

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دالوند حسنا

دالوند حسنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدی عارفه

احمدی عارفه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظری محمدعلی

نظری محمدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسی پارسا

عباسی پارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صنوبری مریم

صنوبری مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
النچری بهنوئیه نازنین

النچری بهنوئیه نازنین

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
موسوی زهرا

موسوی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسین حمزه ممشکات

حسین حمزه ممشکات

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شکیباتبار بهار

شکیباتبار بهار

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کاظمی نگین

کاظمی نگین

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اوستا انیس

اوستا انیس

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ازین ملومه مائده

ازین ملومه مائده

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
کرمی روح الله

کرمی روح الله

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خدادوست پریا

خدادوست پریا

امار|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نکوئی عسل

نکوئی عسل

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محسنی سیدامیرمحمد

محسنی سیدامیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عرب بافرانی سارا

عرب بافرانی سارا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قره باقی غزل

قره باقی غزل

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کوشش مهران

کوشش مهران

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
علی نژاد ملیکا

علی نژاد ملیکا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
اوسطی الهام

اوسطی الهام

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
آقا باقر پریا

آقا باقر پریا

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حق وردی رضا

حق وردی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شرقی جفالو رقیه

شرقی جفالو رقیه

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شاهی مهسا

شاهی مهسا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحیم نژادو رمزیاری آیناز

رحیم نژادو رمزیاری آیناز

حسابداري|دانشگاه بزرگمهرقائنات | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن آبادی صابر

حسن آبادی صابر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کاظمی عاطفه

کاظمی عاطفه

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فتاح پور محمدطاها

فتاح پور محمدطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدزاده مائده

محمدزاده مائده

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قلی پور آذر امیر رضا

قلی پور آذر امیر رضا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اکبری نسب ملیکا

اکبری نسب ملیکا

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاری حقیقت محمدپارسا

قاری حقیقت محمدپارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بایجانی زاده ریحانه

بایجانی زاده ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بلندهمت هانیه

بلندهمت هانیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قهرمانی لیلا

قهرمانی لیلا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفری دوست فاطمه

جعفری دوست فاطمه

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محققی ساحل

محققی ساحل

صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه-سلامت چشم ودست الزامي است

2سال کانونی / 17 آزمون

هنر
صالحی زهرا

صالحی زهرا

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه هنر | روزانه-سازقانون وقيچک

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
حسنی محمدمهدی

حسنی محمدمهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چوپانی علیرضا

چوپانی علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هوشمند مبینا

هوشمند مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نعمتیان مهنا

نعمتیان مهنا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
خدابخشی سمانه

خدابخشی سمانه

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرج زاده امیرحسین

فرج زاده امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بیانی فاطمه

بیانی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دژوان سعید

دژوان سعید

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
دمیرچی نعیمه

دمیرچی نعیمه

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجی باقری رکن آبادی سارا

حاجی باقری رکن آبادی سارا

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدی زهره

احمدی زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روشنی مقدم مریم

روشنی مقدم مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تیموری نگین

تیموری نگین

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
سلطانی بیات مبینا

سلطانی بیات مبینا

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمانی فاطمه

رحمانی فاطمه

نقاشي ايراني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
محمودخانی محمد

محمودخانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 5

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حامدی طاهربناب مهرانا

حامدی طاهربناب مهرانا

مهندسي عمران|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آقائی نرگس

آقائی نرگس

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رجبی آیدا

رجبی آیدا

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلطانی نژاد ساناز

سلطانی نژاد ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاجیک تارا

تاجیک تارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نفریه امیر

نفریه امیر

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
حسنی دلشاد مبینا

حسنی دلشاد مبینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روشنی عید عرفان

روشنی عید عرفان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدی عسل

احمدی عسل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه 1

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسکندری ملیکا

اسکندری ملیکا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هرائینی فرد سماء

هرائینی فرد سماء

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
تعویذی بناب سما

تعویذی بناب سما

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باقرنژادتکمه تاش پرنیان

باقرنژادتکمه تاش پرنیان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جودکی ریحانه

جودکی ریحانه

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
الهویی آناهیتا

الهویی آناهیتا

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فهیمی ملیکا

فهیمی ملیکا

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالمحمدی حسین

عبدالمحمدی حسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرزانی عرفان

مرزانی عرفان

شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهری آتنا

طاهری آتنا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گودرزی کوثر

گودرزی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خالقی درسا

خالقی درسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادمند جلالی مهدیه

مرادمند جلالی مهدیه

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اکبرزاده مبینا

اکبرزاده مبینا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرقدس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سهیلی صبا

سهیلی صبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خزائی علی

خزائی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برازنده محمدرضا

برازنده محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چراغعلی آرمان

چراغعلی آرمان

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
لطفی مریم

لطفی مریم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جهانشیری پریسا

جهانشیری پریسا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی رعناسادات

حسینی رعناسادات

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شعبانی هانیه

شعبانی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطانی سارینا

سلطانی سارینا

باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آقایاری عرفان

آقایاری عرفان

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوربخش مبینا

نوربخش مبینا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اکبری ایزی حسین

اکبری ایزی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفری علی

صفری علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پرتوزاده ملیکا

پرتوزاده ملیکا

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نوری خاتون آیدا

نوری خاتون آیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
علی احمدی فاطمه

علی احمدی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پوررجبی دریاسری فاطمه

پوررجبی دریاسری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسین زاده آرینا

حسین زاده آرینا

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نظرخواه پیشخانی زهرا

نظرخواه پیشخانی زهرا

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جمالی سارا

جمالی سارا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رمضانی محدثه

رمضانی محدثه

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سلیمی فرح پور فریماه

سلیمی فرح پور فریماه

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شفیعی سنا

شفیعی سنا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
منعمی الهام

منعمی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گودرزی امیرعباس

گودرزی امیرعباس

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دارائی غزال

دارائی غزال

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دخت محمدیاری فاطمه

دخت محمدیاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحیم زاده ریحانه

رحیم زاده ریحانه

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چلبی سمیه

چلبی سمیه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نادری مهدی

نادری مهدی

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محسنی محمد

محسنی محمد

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملک نژاد محمدرضا

ملک نژاد محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
یوسفی نرگس

یوسفی نرگس

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آبادی یزدان

آبادی یزدان

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ایلداری المیرا

ایلداری المیرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
التوک مبینا

التوک مبینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وحیدی مطلق زهرا

وحیدی مطلق زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زاهدی پور علیرضا

زاهدی پور علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کنج کاو فاطمه

کنج کاو فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خالقی قناعت غستانی زهرا

خالقی قناعت غستانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عباسی ژینا

عباسی ژینا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حق جو زهرا

حق جو زهرا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
مجیدی آنیتا

مجیدی آنیتا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
علیزاده نسیم

علیزاده نسیم

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خادمی مهنوش

خادمی مهنوش

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
3/23/2023 8:56:04 PM