شهرضا

نمایندگی های کانون در شهر شهرضا

  نمایندگی های آزمون شهر شهرضا

 • شهرضا دختران
  شهرضا خيابان شهيد بهشتي روبروي بانك ملت
  تلفن :
  03153238137-03153233138-03153241555
 • شهرضا پسران
  شهرضا ميدان مفتح جنب رستوران شهرزاد
  تلفن :
  03153509510-03153509610-03153509510-03153509610

   نمایندگی های کتاب شهر شهرضا

 • نمايندگي شهرضاپسر ـ آقای سلطانی
  شهرضا ميدان مفتح جنب رستوران شهرزاد کد پستی 8618895551
  تلفن :
  031-۵۳۵۰۹۶۱۰-۵۳۵۰۹۵۱۰
 • نمايندگي شهرضا دختر- خانم خليفه سلطاني
  خيابان شهيد بهشتي ـ مقابل بانک ملت -طبقه‌ي فوقاني کتاب‌فروشي کوثر- کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0321-2238137-2238138-2241555
6/10/2023 8:08:14 AM
Menu