نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش


انتخاب استان:
نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش در خراسان جنوبی

بشرويه

05632785366-05632785007-09153353800-09381563729

خراسان جنوبي-بشرويه-بلوار انقلاب- انقلاب 13-روبروي مسجداميرالمومنين

بيرجند

05632421667-05632421668-05632421802-05632421801

بيرجند-ميدان سوم مدرس-سيدجمال الدين اسدآبادي-نرسيده به ميدان توحيد-پلاك17-كانون فرهنگي آموزش

سرايان

05632883141-05632882801-05632882801-05632883141

سرايان خيابان ارشاد-روبروي بانك كشاورزي-آموزشگاه برهان

سربيشه

05632662275-05632662275-05632662275-05632662275

خيابان مصطفي خميني جنب اداره آموزش پرورش،ساختمان سرايداري دبيرستان شهيد بهشتي

فردوس

05632721246-05632721251-09153356609

فردوس خيابان امام خميني ابتداي خيابان قائم كانون فرهنگي آموزش كدپستي9771994447

قائن

05632527360-05632527361-09151625691-09017021466

خراسان جنوبي شهرستان قاين خيابان مهديه مهديه 3 دوچهارراه بالاتر جنب نامجو2/1

نهبندان

05632620774-05632626228-05632626228-05632620774

ميدان غدير - خيابان هاشمپور- كانون فرهنگي آموزش قلم چي