علی سلوکی : نکات مهم اسیدها و بازها در شیمی

صحبت های علی سلوکی در ادامه

علی سلوکی : نکات مهم اسیدها و بازها در شیمی

فایل های ضمیمه

علی سلوکی در فرصت برابر 27 آذر 93 بخش اول
علی سلوکی در فرصت برابر 27 آذر 93 بخش دوم
فایل صوتی علی سلوکی در فرصت برابر 27 آذر 93 بخش اول
فایل صوتی علی سلوکی در فرصت برابر 27 آذر 93 بخش دوم
5/28/2023 2:10:07 PM