گفت و گو با پشتیبان‌های برتر : خدیجه اسماعیلی از هشتگرد

خدیجه اسماعیلی پشتیبان مقطع ابتدایی و راهنمایی از هشتگرد هستم . از ابتدای آبان ماه به واسطه‌ی یکی از دوستان و همراهی آقای نباتی به عنوان پشتیبان در کانون هشتگرد مشغول به کار شدم.

گفت و گو با پشتیبان‌های برتر : خدیجه اسماعیلی از هشتگرد

مصاحبه با رتبه ی سوم پشتیبان های برتر در پیشرفت درسی دانشآموزان: خدیجه اسماعیلی از هشتگرد

 

لطفا خودتان رامعرفی کنید؟

خدیجه اسماعیلی پشتیبان مقطع ابتدایی وراهنمایی از هشتگرد هستم . از ابتدای آبان ماه به واسطه ی یکی از دوستان و همراهیآقای نباتی به عنوان پشتیبان در کانون هشتگرد مشغول به کار شدم.

مدرک تحصیلی شماچیست؟

من لیسانس الهیاتهستم.

آیا سابقه تدریسدارید ؟ چه درسی ؟

بله – 1سال – عربی

در هر کدام ازپروژه ها میزان پیشرفت دانش آموزان شما چقدر بوده؟

پروژه آغاز نیمسال اول : 73%

پروژه پایان نیمسال اول : 81%

پیشرفت در امتحانات مدرسه : 92%

پروژه نوروز : 78%

آیا برای کار کردن با دانش آموزان خود ،تقسیم بندی خاصی برای خودتان دارید یا روش دیگری دارید؟

من قبل از اینکه به کانون بیایم 7سال دردوره ی تخصصی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارم مشاوره با نوجوان هابود و به همین خاطر با روحیات نوجوان ها به خوبی آشنا هستم. هر کدام روحیه مخصوصبه خود را دارند و برای همین سعی کردم با روحیات آنها آشنا بشوم و برای هر کدام باتوجه به شرایط خاص خودشان برنامه ریزی داشته باشم. تک تک دانش آموزانم برایم مهمهستند .اغراق  نمیکنم اگر بگویم من درهرتماس با دانش آموزانم با اولیا هم صحبت می کنم و از حالات روحی دانش آموزانم میپرسم .ضمن اینکه ما در کانون هشتگرد هر کدام از پشتیبان ها یک دفتر برنامه ریزیداریم . این دفتر به من کمک می کند که به همه ی دانش آموزانم توجه کنم زیرا در ایندفتر هر دانش آموز یک صفحه دارد.

در عین حال که برای هر دانش آموز روش خاصخود را دارید روش کلی  شما برای پشتیبانیدانش آموزانتان چگونه بوده که دانش آموزان شما اینقدر خوب پیشرفت کرده اند؟

اگر بخواهم خلاصه کنم باید بگویم ابتداوقت برای شناخت آنها گذاشتم، با آنها صمیمی شدم و بعد آنها را بابرنامه ریزی آشناکردم ودر آخر آنها متعهد شدند. یادم می آید برخی از دانش آموزانم ابتداموقع امتحاندادن چندان شاداب نبودند، اما حالا می گویند ما فکر نمی کردیم در کانون برنامهریزی یاد بگیریم. اما اگر بخواهم به طور مشخص بگویم چه کردم :

1.  هدف گذاری روی دو درس : همان طور که گفتم در کانون هشتگردهر پشتیبان یک دفتر برنامه ریزی دارد. من در صفحه ی هر دانش آموز، کارنامه ها ونمره های او را(به خصوص مقایسه با هم ترازها ) وارد می کنم. در تماس هفته ی اولمبر روی هدف گذاری روی دو درس با دانش آموزانم صحبت می کنم. دانش آموزانم دو دستهاند: دسته ای که خودشان هدف گذاری دو درس خود را انتخاب می کنند و دسته ای که منبرایشان دو درس را انتخاب می کنم.تاکید می کنم که هدف گذاری آنها باید واقعی وقابل دسترس باشد. هدف گذاری های دانش آموزانم را در صفحه ی مربوط به هر شخص مینویسم تا ببینم که هردانش آموز به هدف خود دست یافته  یا خیر؟ اگر دانش آموزی به هدف خود دست پیداکند حتی شده به صورت مکتوب در کارنامه اش از اوتقدیر می کنم. اگر دانش آموزی بههدف خود نرسید از خود دانش آموز می خواهم تا با بررسی دفتر برنامه ریزی ( ساعاتمطالعه آن درس ) و روش درس خواندنش به نتیجه برسد که چرا به هدف گذاری اش نرسید.

2.  استفاده از سی دی و آزمون غیرحضوری : روی استفاده ازسی دیآزمون ها به خصوص برای دانش آموزانی که نمی دانند چگونه مطالب را مطالعه کنندتاکید می کنم .ضمن اینکه دانشآموزانم دو بار آزمون غیرحضوری را کار می کنند .یک بار هفته اول و یک بار هم درهفته دوم .

3.  ایجاد نگرش مثبت در روز آزمون: من همیشه آزمون را با یک بیتشعر یا یک جمله تاثیر گذار برای دانش آموزانم شروع می کنم و تاکید می کنم که روزآزمون فرصت یادگیری است و باید به اشکالات خود پی ببرید.جلسه ی رفع اشکال بعد ازآزمون هم برای من مهم است و در آزمون آخر حدود 60 % از دانش آموزانم در این کلاس شرکتکردند.

آیا در پروژه های امتحانات مدرسه و دوراننوروز روش خاصی برای پیشرفت دانش آموزان خود داشتید ؟

پیشرفت در امتحانات یک دفعه به دست نمیآید . از ابتدا به دانش آموزانم گفتم که کانون به شما کمک می کند درمدرسه همپیشرفت کنید. دانش آموزان من به توصیه من، دفتر برنامه ریزی خود را به مدرسه هم میبرند و به معلم خود نشان می دهندو نظر معلم را هم در مورد ساعت های مطالعه شان میپرسند. 90% دانش آموزانم حداقل کتاب های دوسالانه ریاضی و علوم را دارند و خوبکارکردن روی این کتاب ها نتیجه می دهد.

برای نوروز هم تاکیدم روی کتاب نوروز بودو 100%دانش آموزانم کتاب نوروز را تهیه کردند.

 

 


5/30/2023 12:38:45 PM
Menu