مشاوره و خلاصه درس فیزیک دوم دبیرستان-آزمون26 مهر

اگر برای آزمون 26مهر آماده می شوید حتماً می‌دانید که در این آزمون 12 صفحه‌ی اول کتاب فیزیک از شما پرسیده خواهد شد

مشاوره و خلاصه درس فیزیک دوم دبیرستان-آزمون26 مهر

اگر براي آزمون 26مهر آماده مي شويد حتماً مي‌دانيد كه در اين آزمون 12 صفحه‌ي اول كتاب فيزيك از شما پرسيده خواهد شد.قبل از هر چيز اهميت مطالعه‌ي كتاب درسي علاوه بر جزوه دبير را ياد آور مي شويم. در اين مطالعه برخي موارد را بايد مورد توجه قرار دهيد كه در زير به صورت مختصر به آن‌ها اشاره مي كنيم.

يكا چيست؟

براي اندازه گيري هر كميتي از يك عدد استفاده مي شود و در كنار اين عدد يك مبنا يا همان يكا مطرح مي‌شود. مانند متر كه يكاي طول است يا كيلوگرم كه يكاي جرم است.كيلوگرم تنها يكاي اصلي است كه همراه با يك پيشوند است.

كميت اصلي و كميت فرعي:

كميت اصلي كميتي است كه يكاي آن به طور مستقل تعريف شده است. طول، جرم، زمان، بارالكتريكي برخي از كميت‌هاي اصلي هستند و يكاي آن‌ها را يكاي اصلي مي ناميم. ساير كميت‌ها كه يكاهاي آن‌ها به طور مستقل تعريف نشده، كميت فرعي نام دارند مثلاً حجم كميتي است كه يكاي آن از به توان 3 رسيدن يكاي طول به دست مي‌آيد .

در كتاب فيزيك دبيرستان از يكاهاي سيستم بين الملليSI استفاده مي‌شود.متر، كيلوگرم، ثانيه و كولن يكاهاي كميت‌هاي اصلي طول، جرم، زمان و بار الكتريكي مي‌باشد.

تعاريف اين يكاها را از كتاب درسي مطالعه كنيد.

 

پيشوند:

در عمل مقاديري كه به صورت معمول استفاده مي شوند خيلي بزرگ‌تر يا كوچكتر از مقادير كميت‌هاي اصلي هستند. به همين دليل اعداد را با استفاده از پيشوندها به صورت راحت تر مي‌خوانيم و به كار مي‌گيريم. به طور مثال 1 ميكرو متر يك ميليونيم متر است كه به آن ميكرون نيز گفته مي‌شود. تمامي اين پيشوندها را بايد به خوبي ياد بگيريد و بتوانيد در مسائل استفاده نماييد.

نمادگذاري علمي:

در نماد گذاري علمي هر عدد را به صورت عددي بين 1 تا 10 ضربدر توان صحيحي از 10 مي‌نويسند.به طور مثال عددي مانند 6/0 به شيوه‌ي نمادگذاري علمي نيست ولي 0/6 به شيوه‌ي نمادگذاري علمي نمايش داده شده است.

دقت اندازه‌گيري:

وسايل اندازه‌گيري مختلف، دقت‌هاي متفاوتي دارند. دقت اندازه‌گيري كم‌ترين مقداري است كه هر وسيله مي‌تواند اندازه بگيرد. به طور مثال در مورد ظرفي كه مدرج نشده و گنجايش آن 3 ليتر است همواره مقاديري كه مضرب 3 هستند مي‌توانند نتيجه‌ي اندازه گيري اين ظرف باشند.فرض كنيد كه سه خط كش با دقت‌هاي اندازه‌گيري متفاوت داريد و طول سه چوب را با اين خط كش‌ها اندازه گرفته‌ايد حال اين سه چوب را به هم متصل كرده‌ايد و طول مجموع را اندازه گرفته‌ايد و عدد 15 سانتي مترحاصل شده است .بسته به اين كه با كدام خط كش طول جديد را اندازه بگيريد اعداد متفاوتي حاصل خواهد شد خط كشي با دقت دهم سانتي متر عدد را به صورت0/15 سانتي متر يعني با يك رقم اعشار نمايش خواهد داد.

مثال‌هاي كتاب در اين قسمت نمونه‌هاي خوبي از اين مفاهيم هستند علاوه بر اين مثال‌ها چند تمرين از كتاب‌كار فيزيك 2 انتخاب شده است كه براي يادگيري بهتر توصيه مي‌كنيم حتماً آن‌ها را حل نماييد.اين تمرين‌ها در فايل ضميمه نيز آورده شده است.

موفق باشيد- ليلا خداورديان

4/2/2023 8:21:11 AM