رشته‌ی مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

رشته‌ی علوم و صنایع غذایی زیرگروه مهندسی کشاورزی است که خود در مقاطع بالاتر گرایش‌های مختلفی دارد.

رشته‌ی مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی


برای مشاهده معرفی رشته مهندسی کشاورزی کلیک کنید


رشته‌ي علوم وصنايع غذايي زيرگروه مهندسي کشاورزي است که خود در مقاطع بالاتر گرايش‌هاي مختلفيدارد.

براي ادامه‌يتحصيل در اين رشته، دو درس زيست و شيمي مهم هستند؛ به خصوص شيمي که اکثر درس‌هاياختصاصي اين رشته در حيطه‌‌ي شيمي هستند.

اين رشته در مقطعکارشناسي شامل 144 واحد درسي است و تعدادي واحد عملي دارد.

درس‌هاي اختصاصياين رشته عبارت‌اند از: شيمي مواد غذايي، ميکروبيولوژي مواد غذايي، تکنولوژي موادغذايي (شامل صنايع گوشت و شيلات، روغن، قند، کنسروسازي، لبنيات 1 و 2 و غلات)،تجزيه‌ي مواد غذايي، اصول نگهداري مواد غذايي، کنترل کيفي مواد غذايي، بهداشت وسلامت غذا، اصول مهندسي 1 و 2 و اصول طراحي کارخانجات

اکثر درس‌هاياختصاصي داراي واحد عملي- آزمايشگاهي هستند که شامل آزمايش‌‌هاي مختلف روي موادغذايي هستند.

از درس‌هاي عمومياين رشته مي‌توان موارد زير را نام برد:

بيوشيمي،ميکروبيولوژي عمومي، شيمي عمومي، شيمي آلي، تغذيه، زيست، فيزيک مکانيک و فيزيکمغناطيس، رياضيات عمومي 1 و 2، بازاريابي و صادرات، اقتصاد و مديريت صنعتي، علومدامي، علوم باغي و علوم زراعي

چند واحد انتخابيبراي اين رشته نيز شامل صنايع بسته‌بندي، سردخانه، نوشابه‌سازي، خشکبار، تکنولوژيشکلات و صنايع قنادي و بهداشت کارخانه و ... است.

درس عمليات صنايعغذايي که جزء درس‌هاي عملي اصلي محسوب مي‌شود از مهم‌ترين درس‌هاي دو ترم آخر استکه بازديد از کارخانجات مختلف سرفصل اين درس است.

گذراندن کارآموزي240 ساعته نيز براي فارغ‌التحصيلان اين رشته الزامي است.

گرايش‌هاي اينرشته در مقطع کارشناسي ارشد عبارت‌اند از: علوم مواد غذايي، فناوري تبديل موادغذايي، شيمي مواد غذايي، ميکروبيولوژي مواد غذايي، مهندسي صنايع غذايي، تکنولوژيمواد غذايي، مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي

مهندسان صنعت غذابه عنوان مسئول فني يا مسئول آزمايشگاه مي‌توانند در کارخانجات صنايع غذايي مشغولبه کار شوند و براي تأسيس هر کارخانه نياز به مدرک مسئول فني يا همان مهندس صنايعغذايي است.

با توجه به نيازروزافزون به مواد غذايي کنسروشده و بسته‌بندي‌هاي ماندگار براي مواد غذايي زمينه‌ياشتغال خوبي براي فارغ‌التحصيلان اين رشته وجود دارد.

در مقاطع بالاتردانشگاه‌ها نيز براي تکميل هيئت‌علمي خود از اين مهندسان کمک مي‌گيرند.

4/2/2023 9:54:00 AM