یادگار ماندگار:قبولی‌های کانونی علوم پزشکی ارومیه درسال1401

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در همه رشته‌ها در سال 1401 را در ادامه مشاهده کنید.

یادگار ماندگار:قبولی‌های کانونی  علوم پزشکی ارومیه درسال1401

یادگار ماندگار : قبولی های کانونی دانشگاه علوم پزشکي اروميه در همه رشته ها در سال 1401 را در ادامه مشاهده کنید.


فایل با کیفیت قبولی های سال  1401 را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.


5/30/2023 8:28:24 AM
Menu