احسان عالی زاده: امروز یک ساعت فکر کنید و تصمیمات مهمی بگیرید!

احسان عالی زاده: امروز یک ساعت فکر کنید و تصمیمات مهمی بگیرید! اهمیت دوران نوروز بر کسی پوشیده نیست....

احسان عالی زاده: امروز یک ساعت فکر کنید و تصمیمات مهمی بگیرید!

اهمیت دوران نوروز بر کسی پوشیده نیست. این دوران به دلیل تعطیل بودن مدارس فرصت مناسبی برای جبران عقب ماندگی ها و رسیدن به برنامه ایده آل تان است.

در دهه ی سوم اسفند سال قبل برنامه ریزی هایی برای خود انجام داده اید. کنکوری ها تا آزمون امروز مطابق برنامه راهبردی بر روی دروس پایه متمرکز بوده اند و در نیمه بعدی راه مباحث نیم سال اول دوازدهم را جمع بندی می کنند. دانش آموزان پایه در آزمون 7 فروردین نیم سال اول را دوره کردند و در 18 فروردین نیمی از نیم سال دوم را مرور خواهند کرد.

باید توجه داشته باشید پیش روی شما در ادامه مسیر پیش روی هدف مند باشد. یعنی چه؟! یعنی با توجه به نوع برنامه ریزی و اجرایی که داشتید چه نتایجی را کسب کردید؟ نقاط قوت و چالشی برنامه و اجرای شما کدام قسمت بوده است؟ برنامه خیلی سنگین و بدون انعطافی داشتید یا برنامه خیلی سبک؟ ابتدا تست می زدید و بعد مطالعه هدف مند داشتید یا ابتدا مطالعه تشریحی داشتید و بعد تست می زدید؟ بازه های زمانی مطالعاتی شما چه گونه بود؟ محیط درس خواند تان مطابق انتظارات تان در این ایام مطلوب بود؟ توجه شما به کارنامه مبحثی، کارنامه اشتباهات، تابلو نوروز، کتاب نوروز،کتاب های جمع بندی تان و سوال های نشان دار خودتان چه گونه بود؟ از حضور خود در آزمون هدیه 5 فروردین به عنوان سکوی مقایسه آزمون 7 فروردین چه بهره ای بردید؟ توجه شما به دو سوال ساده آزمون های گذشته چه گونه بود؟ مطالب جمع بندی دو سوال ساده آزمون های گذشته در سایت کانون بارگذاری می شود. نکته مهم دیگر: با توجه به جامع و جمع بندی بودن آزمون های 5 و 7 فروردین عملکرد شما برای پیاده سازی روش های مدیریت زمان چه گونه بوده است؟ روش های ضرب در منها و استراتژی های بازگشت را به خوبی به کار گرفتید؟ اگر به دو هفته قبل برگردید آیا برنامه تان را تغییر می دادید؟ امروز ساعتی را به فکر کردن و مرور مسیر پیموده شده اختصاص دهید و برای نیمه دوم نوروز خود برنامه ریزی کنید. حتما به تابلو نوروز خود توجه داشته باشید. تحلیل آزمون 7 فروردین را به اتمام برسانید. آن چه اهمیت دارد این است که یک جمع بندی جامع از وضعیت تان تا یکی دو روز آینده از مباحث آزمون های 5 فروردین و 7 فروردین داشته باشید تا به مرور و تا قبل از آزمون های جمع بندی کنکور به مسائل خود بپردازید.

اگر مباحثی مربوط به آزمون 7 فروردین باقی می ماند که رفع آن ها زمان زیادی از شما می گیرد را مشخص کنید و آن ها را کنار بگذارید. نگران نباشید. مطابق برنامه راهبردی پیش بروید و بر روی آزمون 12 فروردین و 18 فروردین متمرکز بمانید. در ادامه راه با تعیین باکس های مطالعاتی به صورت لقمه های مبحثی مسائل مربوط به آزمون 7 فروردین را به مرور حل خواهید کرد. 

 

پیوسته و هدف مند پیش بروید.

5/30/2023 4:56:12 AM
Menu