ویژیگی‌های عناصر و انتالپی - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث ویژیگی‌های عناصر و انتالپی شیمی 2 مربوط به ازمون 7 فروردین 1402 مقطع یازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

ویژیگی‌های عناصر و انتالپی  - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث ویژیگی های عناصر و انتالپی شیمی 2 مربوط به ازمون 7 فروردین 1402 مقطع یازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

6/8/2023 6:45:25 PM
Menu