اعداد صحیح و گویا و اول ،7فروردین، امیرحسین ایمانی پور

در بعضی از کسر‌ها به باقی مانده صفر میرسیم در بعضی دیگر یک رقم مدام تکرار میشود و در بعضی دیگر نیز نظم خاصی وجود ندارد و به باقی مانده صفر نمیرسد

اعداد صحیح و گویا و اول ،7فروردین، امیرحسین ایمانی پور

 اعداد صحیح و گویا و اول ، 7فروردین، امیرحسین ایمانی پور مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران رتبه 284 کنکور 1399 رشته ریاضی 

6/8/2023 7:21:09 PM
Menu