میدان‌ها و فشار - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث میدان‌ها و فشار مربوط به ازمون 7 فروردین 1402 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

میدان‌ها و فشار - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث میدان ها و فشار مربوط به ازمون 7 فروردین 1402 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران . 

5/28/2023 1:32:26 PM