تغییرات و ویژگی‌های کارنامه آزمون هدیه 5 فروردین 1402

آزمون 5 فروردین یکی از دو آزمون هدیه فروردین ماه است.

تغییرات و ویژگی‌های کارنامه آزمون هدیه 5 فروردین 1402

آزمون 5 فروردین یکی از دو آزمون هدیه فروردین ماه است.

نکته بارز در کارنامه آزمون 5 فروردین همه‌ی گروه‌ها، ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز و زرد است.

  • دوازدهمی‌ها: در آزمون 5 فروردین 1402، کارنامه‌ی دوازدهمی‌ها (12 ریاضی، 12 تجربی، 12 انسانی، و 12 معارف) حاوی درس‌های پایه‌ی اجباری است و در جدول اول فقط یک ردیف کل| نیمسال دوم خواهیم داشت. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 

  • هنر و منحصرا زبان: در آزمون 5 فروردین 1402، کارنامه‌ی گروه های آزمایشی هنر و منحصرا زبان حاوی سه درس اجباری هستند. سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 

  • یازدهمی‌ها: در آزمون 5 فروردین 1402، تفاوت بارز کارنامه‌ی یازدهمی‌ها (11 ریاضی، 11 تجربی، 11 انسانی، و 11 معارف) وجود ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز و زرد است. سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 


  • دهمی‌ها: در آزمون 5 فروردین 1402، تفاوت بارز کارنامه‌ی دهمی‌ها (10 ریاضی، 10 تجربی، 10 انسانی، و 10 معارف) وجود ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز و زرد است. سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 


  • نهمی‌ها، هشتمی‌ها، و هفتمی‌ها: در آزمون 5 فروردین 1402، تفاوت بارز نهمی‌ها، هشتمی‌ها، و هفتمی‌ها وجود ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز و زرد است. در این آزمون سوال تیزهوشان نداریم. سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.

 


دبستانی‌ها: در آزمون 5 فروردین 1402، تفاوت بارز کارنامه‌ی دبستانی‌ها (ششمی‌ها، پنجمی‌ها، چهارمی‌ها، سومی‌ها، دومی‌ها) وجود ردیف‌های درس حاوی سوالات منتخب از کتاب‌های نوروز و زرد است. در این آزمون سوال تیزهوشان نداریم. سایر ویژگی‌های کارنامه‌ی آنها همانند آزمون‌های قبلی است. تصویر نمونه آزمایشی کارنامه را می توانید مشاهده کنید.


3/27/2023 5:16:30 PM