همشهری‌های شما در کدام دانشگاه‌ها قبول شده اند؟ (کنکور1401)

دانش آموزان استان شما بیشتر در کدام دانشگاه‌ها و کدام رشته‌ها پذیرفته شده اند؟

همشهری‌های شما در کدام دانشگاه‌ها قبول شده اند؟ (کنکور1401)

همشهری های شما در کدام دانشگاه ها قبول شده اند(کنکور1401)

دانش آموزان استان شما بیشتر در کدام دانشگاه ها و کدام رشته ها پذیرفته شده اند؟


در هر فایل ، به ترتیب زیر  اسامی قبولی ها درج شده است : 

 1) قبولی های هم استانی های شما در دانشگاه های تهران ( کانونی های کنکور1401)

2) قبولی های هم استانی های شما دردانشگاه های استان خودتان ( کانونی های کنکور1400)

3) قبولی های هم استانی های شما دردانشگاه های سایر استان ها (کانونی های کنکور 1400)


در هر دانشگاه اسامی قبولی ها به ترتیب تعداد آزمون هایی که در مجموع چند سال شرکت کرده اند مرتب شده است.


فایل ها به تدریج در قسمت فایل های ضمیمه قرار خواهد گرفت 

فایل های ضمیمه

3/27/2023 4:12:25 PM