واکنش پذیری و زیرلایه - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث واکنش پذیری و زیرلایه شیمی 2 مربوط به ازمون 7 بهمن 1401 مقطع یازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

واکنش پذیری و زیرلایه - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث واکنش پذیری و زیرلایه شیمی 2 مربوط به ازمون 7 بهمن 1401 مقطع یازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران . 

2/4/2023 2:30:06 AM