مقاومت و ولتاژ - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث مقاومت و ولتاژ فیزیک 2 مربوط به ازمون 7 بهمن 1401 مقطع یازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

مقاومت و ولتاژ - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث مقاومت و ولتاژ فیزیک 2 مربوط به ازمون 7 بهمن 1401 مقطع یازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران . 

2/4/2023 3:44:00 AM