بازدید سایت کانون kanoon.ir از 800 میلیون عبور کرد

در روز شنبه 1 بهمن ، بازدید سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir از عدد 800 میلیون بازدید عبور می‌کند.

بازدید سایت کانون kanoon.ir از 800 میلیون عبور کرد

در روز شنبه 1  بهمن ماه 1401  ساعت 21 ، بازدید سایت کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir  از عدد 800  میلیون بازدید عبور کرد.


در 27 مرداد 94 ، این بازدید به 100 میلیون  ،  1 خرداد 96  به 200 میلیون ، در 27 مرداد 97 به 300 میلیون ، در 25 آذر 98 به 400 میلیون  ، در 21 مهر 99 به 500 میلیون ، 14 مرداد 1400 به 600 میلیون و 23 اردیبهشت 1401 به 700 میلیون بازدید کننده رسیده بود . این میزان بازدید از 3 تیرماه سال 90 ثبت شده است . 


 بازدید100 میلیونی سایت در طول 4 سال (48 ماه)،

بازدید200 میلیونی سایت در طی 22 ماه ،

 بازدید 300 میلیونی در طی 16 ماه ،

بازدید 400 میلیونی سایت کانون در طی 15 ماه ، 

بازدید 500 میلیونی سایت کانون  در طی 10 ماه ، 

بازدید 600 میلیونی سایت کانون  در طی 10 ماه ،

بازدید 700 میلیونی سایت کانون  در طی 9 ماه ،

و در حدود 8 ماه در  1 بهمن 1401  به بازدید 800 میلیونی سایت کانون رسیدیم. 


تعداد کل بازدید سایت کانون 

زمان افزایش بازدید 100 میلیونی

تعداد ماه

میانگین بازدید روزانه

100 میلیون

27 مرداد 94

48 ماه

70 هزار بازدید

200 میلیون

1 خرداد 96

22 ماه

151 هزار بازدید

300 میلیون

27 مرداد 97

16 ماه

208 هزار بازدید

400 میلیون

25 آذر 98

15 ماه

222 هزار بازدید

500 میلیون

21 مهر 99

10 ماه

333 هزار بازدید

600 میلیون

14 مرداد 1400

10 ماه

333 هزار بازدید

700 میلیون

23 اردیبهشت 1401

9  ماه

370 هزار بازدید

800 میلیون

 بهمن 1401

8 ماه

416 هزار بازدید


آمار بازدید ماهیانه در طول 8 ماه که به بازدید 800 میلیون رسیدیم

ماه
تعداد بازدید ماهیانه
میانگین بازدید روزانه
خرداد 1401
15 میلیون و 200 هزار بازدید
490 هزار بازدید
تیر 1401
8 میلیون بازدید
258 هزار بازدید
مرداد 1401
10 میلیون بازدید
322 هزار بازدید
شهریور 1401
7 میلیون بازدید
225 هزار بازدید
مهر 1401
9 میلیون و 600 هزار بازدید
320 هزار بازدید
آبان 1401
11 میلیون و 600 هزار بازدید
386 هزار بازدید
آذر 1401
12 میلیون و 600 هزار بازدید
420 هزار بازدید
دی 1401
21 میلیون و 300 هزار بازدید
710 هزار بازدید
مراسم 100 میلیون بازدید سایت کانون  مراسم 200 میلیون بازدید سایت کانون


مراسم 300 میلیون بازدید سایت کانون


مراسم 400 میلیون بازدید سایت کانون

2/4/2023 2:26:56 AM