کوشا و نوشا، . . . ، زیارت - آزمونک- دوم - فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات فارسی از درس‌های کوشا و نوشا ، دوستان ما ، از همه مهربان‌تر و زیارت مطابق آزمون 23 دی برای تکرار بیشتر مطالب گذاشته شده است .

کوشا و نوشا، . . . ، زیارت - آزمونک- دوم - فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات  فارسی از درس های کوشا و نوشا ، دوستان ما ، از همه مهربان تر و زیارت   مطابق آزمون 23 دی   برای تکرار بیشتر  مطالب گذاشته شده است . 

3/23/2023 5:21:21 AM