نمونه سوالات نهایی دینی دوازدهم دروس 4تا6-محمدامین علیوردیلو

در این مطلب قصد داریم باهم نمونه سوالات نهایی دینی دروس 4تا6 را بررسی و تحلیل کنیم.

نمونه سوالات نهایی دینی دوازدهم دروس 4تا6-محمدامین علیوردیلو

1-ایه ی (ذالکَ بِماقدمَت اَیدیکُم آِن الله لَیسَ بظلامِ للعبید) ازنشانه های اختیار به ...............اشاره دارد.

الف)احساس رضایت یا پشیمانی                                  ب)مسولیت پذیری

درس 5ازمون نهایی خرداد1401

 

2-ایه ی شریفه (ولذین کذَبو بایاتِنا سَنَستَدرِجَهم من حیثُ لا یعلمون)بیانگر کدام سنت الهی است ؟

درس 6ازمون نهایی خرداد 1401

 

3-سنت ابتلا چیست؟ . 

درس 6ازمون نهایی خرداد1401

 

4-از میوه های درخت اخلاص (نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان) را توضیح دهید.

درس 4ازمون نهایی خرداد1401

 

5- طبق فرمایش امام علی ع تمام .........در دوری از گناهان جمع شده است .

درس 4ازمون نهایی خرداد1401

 

.6-دومورد از شواهد وجود اختیار را نام ببرید.

درس 5ازمون ازمون دی 1400

 

7-خداوند با چه مواردی ما را امتحان می کند ؟

درس 6ازمون دی 1400

 

8-اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف)اخلاص در کاربرد دینی

ب)قدر و قضای الهی

درس 4و5ازمون دی 1400

 

9-حدیث امام صادق ع که می فرماید :کسانی که به واسطه ی گناه میمیرند از کسانی که به واسطه ی سر امدن عمرشان میمیرند بیشترند.بیانگر کدام سنت الهی است؟

درس 6ازمون نهایی  خرداد1400

10-احساس رضایت و پشیمانی و.............و.............از شواهد وجود اختیار در انسان است .

درس 5ازمون نهایی خرداد1400

 

11-هر یک از موارد سمت راست با کدام یک ازموارد سمت چپ ارتباط دارد؟(یک مورد اضافه است)

الف) تاثیر روزه در تقویت اخلاص                 1-افزایش معرفت نسبت به خدا

ب)برو این دام بر مرغی دگر نه                     2-دریافت پاداش وصف ناشدنی 

ج)افرینش همه تنبیه خداوند دل است        3-دوری از گناه و تلاش برای انجام واجبات           

                                                                  4-نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان               

                                         درس 4ازمون نهایی خرداد1400

 

12-تفاوت بین امتحان الهی و امتحان بشری را بنویسید .

درس 6ازمون نهایی خرداد1400   

پاسخنامه

 

1-گزینه  ب

2-سنت استدراج

3-در لغت به معنای امتحان است و در کاربرد دینی به معنای قرار دادن فرد در شرایط و موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد و درستی یا نادرستی انچه را که ادعا کرده مشخص سازد .

4-اگر انسان در اخلاص پیش برود به مرحله ای می رسد که دیگر فریب شیطان را نمی خورد چرا که شیطان خود اقرار کرده است توان فریب دادن انسان بااخلاص را ندارد .

5-اخلاص

6-  تفکر وتصمیم -احساس رضایت یا پشیمانی -مسولیت پذیری

7-خداوند با هر امر خیر وشری مارا می ازماید .

8-

الف)شخص عملش را فقط برای خداوند و همان طوری که فرموده انجام دهد .

ب)قدر به معنای اندازه است و قضا به معنای به انجام رساندن ،پایان دادن و حکم کردن است .

9-تاثیر اعمال انسان در زندگی

10-تفکر وتصمیم -مسولیت پذیری

11-

الف)3           ب)4               ج)1

12-در امتحان بشری ما غالبا از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن انها به اگاهی لازم برسیم .

ولی امتحان خداوند علیم برای اگاهی از درون افرادنیست بلکه برای رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایلات درونی است .موفق باشید.

 

 

 

11/29/2022 3:57:38 AM