روزدرس، درس اقتصاد دهم انسانی 6 آبان -فاطمه رئیس‌زیدی

برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 6 آبان خلاصه درس و نمونه‌سؤال درس اقتصادرا در فایل زیر برای شما بارگذاری شده است.

روزدرس، درس اقتصاد دهم انسانی 6 آبان -فاطمه رئیس‌زیدی

دانش‌آموزان عزیز دهم انسانی:

برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 6 آبان خلاصه درس و نمونه‌سؤال درس اقتصادرا در فایل زیر برای شما بارگذاری شده است. با مطالعه نکات آموزشی این فایل آمادگی خود را کامل کنید.

4/2/2023 8:15:56 AM